Elisabet Hafstad

Hafstad, Elisabet
Forskningsbibliotekar
Elisabet.Hafstad@kunnskapssenteret.no
Tlf. 452 16 563

Elisabet Hafstad er forskningsbibliotekar i Avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet. Hun arbeider med litteratursøk for læringsnotater fra Meldeordningen, samt innhenting og videreformidling av forskning innenfor avdelingens arbeidsfelt.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Bibliotekar, Gullhaug skole, 2010-2013
Fysioterapeut, privat praksis, 1994-2008

Utdanning

Bachelor, bibliotek- og informasjonsfag, Høgskolen i Oslo, 2010
Fysioterapiutdanning, Bislet Høgskolesenter, 1994

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Oppsummert forskning om forebygging av trykksårRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Oppsummert forskning om forebygging av kateterrelatert urinveisinfeksjonRapport fra Folkehelseinstituttet
2015Akuttmottak – risikosone for pasientsikkerhet Læringsnotat
2015Effekt av trening i varmtvannsbasseng for personer med muskelskjelettlidelserRapport fra Kunnskapssenteret
2015Meldinger om vold og aggresjon i spesialisthelsetjenesten – et pasientsikkerhetsperspektivLæringsnotat
2015Mestringstiltak med brukermedvirkning for personer som har langvarige helseutfordringerNotat
2015Oppsummering av systematiske oversikter om forebygging av fall i institusjonerRapport fra Kunnskapssenteret
2015Forebygging av infeksjoner ved bruk av sentralt venekateterRapport fra Kunnskapssenteret
2015Uønskede hendelser med metotreksat i sykehus – kan de forebygges?Læringsnotat
2015Oppsummering av systematiske oversikter om effekt av samstemming av legemiddellister Rapport fra Kunnskapssenteret
2014Varmetiltak kan gi brannskadeLæringsnotat
2014Tiltak for å forebygge og redusere menneskehandel, eller støtte og rehabilitere ofre for menneskehandelNotat
2014Effekter av tiltak mot sykefravær og uførhet hos helsepersonell Rapport fra Kunnskapssenteret
2014Effekten av tilrettelagt dagsentertilbud til personer med demens Notat
2014Uønskede pasienthendelser knyttet til prøver og undersøkelserLæringsnotat
2014Effekt av psykologiske tiltak i primærhelsetjenesten for barn og ungdom med alvorlig somatisk sykdomRapport fra Kunnskapssenteret
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/hafstad)