Hamidi, Vida
Seniorforsker
Seksjon for legemidler og helseøkonomi
Vida.Hamidi@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 412

Prosjekter

Utdanning

Ph.d. i helseadministrasjon

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Metodevurdering for fire legemidler for pasienter med metastaserende kastrasjonsresistent prostatakreftRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Legemidler ved multippel skleroseRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Kontinuerlig monitorering av trykk i pulmonalarterien via en implantert trådløs sensor uten batteri for håndtering av pasienter med moderat til alvorlig hjertesvikt (New York Heart Association class III). HurtigmetodevurderingRapport fra Folkehelseinstituttet
2014Pasientvolum og behandlingskvalitet ved kreftkirurgi Notat
2014Estimating QALY gains in applied studies: a review of cost-utility analyses published in 2010Vitenskapelig artikkel
2013Effekt og kostnadseffektivitet av ulike dialysemetoder hos pasienter med alvorlig nyresvikt i NorgeRapport fra Kunnskapssenteret
2013Hjertepumper (LVAD) som varig behandling av pasienter med alvorlig hjertesvikt Rapport fra Kunnskapssenteret
2013New anticoagulants as thromboprophylaxis after total hip or knee replacementVitenskapelig artikkel
2012Pemetrexed som vedlikeholdsbehandling ved avansert, ikke-plateepitel, ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)Rapport fra Kunnskapssenteret
2012Kateterbasert implantasjon av aortaklafferMetodevarsel
2012Måling av QALY i praksis: En gjennomgang av 315 publiserte CEA/CUA i 2010Foredrag/poster
2012Vurdering av sunitinib som andrelinjebehandling ved GIST (gastrointestinal stromal tumor)Metodevarsel
2012Vurdering av abirateronacetat som andrelinjebehandling av metastatisk prostatakreftMetodevarsel
2011Helseøkonomiske vurderinger av behandling av pasienter med akutt hjerneslag i slagenheter Foredrag/poster
2011Utprøving av mini-HTA i Helse Vest RHFNotat
2011Tromboseprofylakse ved hofte og kneprotesekirurgiRapport fra Kunnskapssenteret
2011Health economic evaluation of thromboprophylactic treatment with rivaroxaban or dabigatran compared with enoxaparin in patients undergoing elective hip- or knee replacement surgery Foredrag/poster
2010Helseøkonomisk evaluering av behandling av pasienter med akutt hjerneslag i slagenheter (med og uten tidlig støttet utskriving)Foredrag/poster
2010Helseøkonomisk evaluering av platehemmee i sekundærprevensjon av slagForedrag/poster
2010Intravenøs trombolytisk behandling av hjerneinfarkt i akuttfasen og sekundær blodproppforebyggende behandling (platehemmende behandling og antikoagulasjonsbehandling) etter hjerneslagRapport fra Kunnskapssenteret
2010Behandling av pasienter med akutt hjerneslag i slagenheter (med og uten tidlig støttet utskriving)Rapport fra Kunnskapssenteret
2010Kostnadseffektivitet ved åpen versus laparoskopisk levende donor nefrectomiVitenskapelig artikkel
2010Helseøkonomisk evaluering av intravenøs trombolytisk behandling innen 3 timer samt mellom 3 og 5 timer etter akutt iskemisk hjerneslag Foredrag/poster
2010Lansering av nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag Foredrag/poster
2010Helseøkonomisk evaluering av akuttbehandling av pasienter i slagenheter (med og uten tidlig søttet utskrivning) Foredrag/poster
2009Helseøkonomisk analyse av bevacizumab+paclitaxel sammenlignet med paclitaxel alene som førstelinjebehandling ved metastatisk brystkreftRapport fra Kunnskapssenteret
2008Bevacizumab i førstelinjebehandling ved metastatisk brystkreftMetodevarsel
2008Kostnadseffektivitet ved åpen versus laparoskopisk levende donor nefrectomiForedrag/poster
2008Legemidler ved astma og KOLSNotat
2008Implanterbar hjertepumpe (LVAD) ved avansert hjertesvikt Metodevarsel
2008Oppsummering av publiserte helseøkonomiske evalueringer av cetuximab ved metastatisk kolorektalcancerRapport fra Kunnskapssenteret
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/hamidi)