Harboe, Ingrid
Forskningsbibliotekar
Seksjon for legemidler og helseøkonomi
Ingrid.Harboe@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 470

Ingrid Harboe er forskningsbibliotekar i Seksjon for legemidler og helseøkonomi. Hun arbeider med litteratursøk, med POP-databasen − en delingsplattform hos EUnetHTA for planlagte og pågående prosjekter − og med INAHTA - the International Network of Agencies for Health Technology Assessment.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Bibliotekar i Stortingsbiblioteket og FN-sambandet, spesialpedagog i barneskole, fritidsleder ved Sunnaas sykehus, fritidsleder i Bø kommune.

Verv og lignende

Styremedlem i Spesialgruppen for medisin og helsefag (SMH), Norsk Bibliotekforening. Leder i the Information Resources Group (IRG) of Health Technology
Assessment international (HTAi). 

Utdanning

Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap, 1. avd. spesialpedagogikk.

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Metodevurdering for fire legemidler for pasienter med metastaserende kastrasjonsresistent prostatakreftRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Legemidler ved multippel skleroseRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Kontinuerlig monitorering av trykk i pulmonalarterien via en implantert trådløs sensor uten batteri for håndtering av pasienter med moderat til alvorlig hjertesvikt (New York Heart Association class III). HurtigmetodevurderingRapport fra Folkehelseinstituttet
2015Effekt av bruk av aminoglykosider i sepsisbehandlingRapport fra Kunnskapssenteret
2015Fullstendig metodevurdering av de nye legemidlene for pasienter med inoperabel eller metastaserende føflekkreftRapport fra Kunnskapssenteret
2015Effekt av HPV-vaksinering av gutterRapport fra Kunnskapssenteret
2014Effekt av innhentingsvaksinering mot HPV av unge kvinnerRapport fra Kunnskapssenteret
2014Pasientvolum og behandlingskvalitet ved kreftkirurgi Notat
2014Måleegenskaper ved den norske versjonen av Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WASI)Rapport fra Kunnskapssenteret
2014Måleegenskaper ved den norske versjonen av California Verbal Learning Test II (CVLT-II)Rapport fra Kunnskapssenteret
2014Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS)Notat
2014Effekt av abdominalt aortaaneurisme screeningRapport fra Kunnskapssenteret
2014S100B sammenliknet med CT ved lettere hodeskaderRapport fra Kunnskapssenteret
2013Effekt og kostnadseffektivitet av ulike dialysemetoder hos pasienter med alvorlig nyresvikt i NorgeRapport fra Kunnskapssenteret
2013Electroconvulsive therapy during pregnancy: a systematic review of case studiesVitenskapelig artikkel
2012Pemetrexed som vedlikeholdsbehandling ved avansert, ikke-plateepitel, ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)Rapport fra Kunnskapssenteret
2012Antibiotikabehandling av erythema migransNotat
2012Snusavvenningstiltak Notat
2012A Comparison of Two Search Methods for Determining the Scope of Systematic Reviews and Health Technology AssessmentsVitenskapelig artikkel
2012Snus som røykeavvenningsmiddel Notat
2011Biologiske legemidler i behandling av tidlig leddgikt (revmatoid artritt)Rapport fra Kunnskapssenteret
2011Kreftrisiko ved folsyretilskudd Rapport fra Kunnskapssenteret
2011A comparison of two search methods for determining the scope of systematic reviews and health technology assessmentsForedrag/poster
2011Effekt av pasienthotell for sykehus og pasienter Rapport fra Kunnskapssenteret
2011Læringsnettverk som verktøy i kvalitetsforbedring - en oppsummering av forskning og erfaringRapport fra Kunnskapssenteret
2011Forskningsdokumentasjonen for heroinassistert behandling til personer med kronisk heroinavhengighetNotat
2010Behandling for å redusere behovet for kirurgiske inngrep hos personer med artroseNotat
2010Helseøkonomisk evaluering av platehemmee i sekundærprevensjon av slagForedrag/poster
2010Biologiske legemidler i behandling av tidlig revmatoid artritt (leddgikt) Rapport fra Kunnskapssenteret
2010Intravenøs trombolytisk behandling av hjerneinfarkt i akuttfasen og sekundær blodproppforebyggende behandling (platehemmende behandling og antikoagulasjonsbehandling) etter hjerneslagRapport fra Kunnskapssenteret
2010Behandling av pasienter med akutt hjerneslag i slagenheter (med og uten tidlig støttet utskriving)Rapport fra Kunnskapssenteret
2010Legemidler til røykesluttRapport fra Kunnskapssenteret
2010Helseøkonomisk evaluering av intravenøs trombolytisk behandling innen 3 timer samt mellom 3 og 5 timer etter akutt iskemisk hjerneslag Foredrag/poster
2010Antibiotikabehandling i sykehus, peroral versus intravenøs behandlingRapport fra Kunnskapssenteret
2010Helseøkonomisk evaluering av akuttbehandling av pasienter i slagenheter (med og uten tidlig søttet utskrivning) Foredrag/poster
2010Effekt av psykomotorisk behandling og behandling i varmt klima på sykefravær og arbeidsførhet hos personer med fibromyalgiNotat
2010Sikkerhet og effekt av biologiske legemidler ved tidlig RAVitenskapelig artikkel
2010Psykososial behandling av ikke-affektive psykoserNotat
2010Relativ effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ved røykeslutt i NorgeForedrag/poster
2009Kliniske studier av yrkesbetinget løsemiddeleksponerte. Et systematisk litteratursøkRapport fra Kunnskapssenteret
2009Profylaktisk behandling av cluster hodepine Notat
2009Legemiddelbehandling hos eldre innlagt for psykisk lidelseNotat
2009Fasting før operasjon hos eldre, ortopediske pasienter. LitteratursøkNotat
2009Effekt av tiltak for å avslutte legemiddelavhengighet Notat
2009Metylnaltrekson ved forstoppelse i kreftbehandlingRapport fra Kunnskapssenteret
2008Kompresjonsstrømper i forebygging av dyp venetrombose Rapport fra Kunnskapssenteret
2008Legemidler ved astma og KOLSNotat
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/harboe)