Hilde H. Holte

Holte, Hilde
Seniorforsker
Seksjon for forebyggende, helsefremmende og organisatoriske tiltak
HildeH.Holte@fhi.no
Tlf. 938 92 147

Hilde H. Holte er seniorforsker i Seksjon for forebyggende, helsefremmende og organisatoriske tiltak. Hun er sosiolog og dr.philos. Tema for doktorgradsavhandlingen var risikofaktorer for uføretrygd med muskel-/skjelettlidelser. I Kunnskapssenteret utarbeider og formidler hun kunnskapsoversikter, hovedsakelig om ulike organisatoriske tiltak. 

Prosjekter

Tidligere stillinger

Forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, Rikstrygdeverket og Statens institutt for folkehelse.

Førstekonsulent i Statistisk sentralbyrå, seksjon for intervjuundersøkelser og seksjon for sosialstatistikk.

Utdanning

Dr.philos., cand.sociol.

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Oppsummert forskning om forebygging av trykksårRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Kjønnsforskjeller i effekter og bivirkninger av legemidlerRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Oppsummert forskning om forebygging av kateterrelatert urinveisinfeksjonRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Fordelingseffekt av fritt valg av behandlingssted. Systematisk litteratursøk med sorteringRapport fra Folkehelseinstituttet
2015Effekt av bruk av aminoglykosider i sepsisbehandlingRapport fra Kunnskapssenteret
2015Oppsummert forskning om systematiske fallforebyggende tiltak i institusjonForedrag/poster
2015Oppsummering av systematiske oversikter om forebygging av fall i institusjonerRapport fra Kunnskapssenteret
2015Forebygging av infeksjoner ved bruk av sentralt venekateterRapport fra Kunnskapssenteret
2015Oppsummering av systematiske oversikter om effekt av samstemming av legemiddellister Rapport fra Kunnskapssenteret
2015LegemiddelsløyferNotat
2014Nasjonale elektroniske meldeordninger i spesialisthelsetjenesten: Hvilke finnes, hvilke effekter har de, og hvordan evalueres meldeordningene?Notat
2014Lokale akutte døgntilbud sammenlignet med innleggelse i sykehusRapport fra Kunnskapssenteret
2013Opplæring i egenmestring for personer med schizofreni gir trolig færre reinnleggelser Omtale av oversikt
2013Effekt av enerom sammenlignet med kontaktsmitteisolatRapport fra Kunnskapssenteret
2013Liten, men positiv effekt av elektroniske tiltak for egenomsorg for pasienter med type 2 diabetesOmtale av Cochrane-oversikt
2013Utskrivning av pasienter med kronisk sykdom: effekt av ulike former for samhandling mellom sykehus og kommunehelsetjenesteForedrag/poster
2013Utskrivning av pasienter med kronisk sykdom: effekt av ulike former for samhandling mellom sykehus og kommunehelsetjenesteRapport fra Kunnskapssenteret
2013Effekter av oppgavedeling for noen utvalgte helsetjenester i sykehus Rapport fra Kunnskapssenteret
2013Hjertesvikt: Individuell og tverrfaglig oppfølging kan gi færre reinnleggelser Omtale av Cochrane-oversikt
2013Schizofreni: Usikkert om opplæring forebygger reinnleggelserOmtale av Cochrane-oversikt
2013Triage systems for pre-hospital emergency medical services - a systematic review. Vitenskapelig artikkel
2013Tiltak for å hindre reinnleggelserNotat
2012Forebygging av allergi hos barnNotat
2012Skadeforebygging, oversikt over gjennomførte systematiske oversikterNotat
2011Do systematic review within EPOC contain sufficient information about effect and enough information about the intervention to make informed policy decisions?Foredrag/poster
2011Vanskelig å dokumentere effekt av samhandling i kommunenOmtale av Cochrane-oversikt
2011Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonellRapport fra Kunnskapssenteret
2011Effekt av pasienthotell for sykehus og pasienter Rapport fra Kunnskapssenteret
2011Intermediære enheter og ”hjemmesykehus” ved behandling av pasienter med akutt KOLS-forverring Rapport fra Kunnskapssenteret
2011Triagesystemer for akuttmedisinske tjenester prehospitalt og ved innleggelse i sykehusRapport fra Kunnskapssenteret
2011Effekt av samhandling mellom sykehus og kommunehelsetjenesten ved utskrivning av pasienter med kroniske sykdommerForedrag/poster
2010Hva sier litteraturen om harmonisering av prioritering mellom ulike fagområder/spesialiteter?Foredrag/poster
2010Publiserte triageskalaer gjenspeiler den akuttmedisinske vurderingen av pasienter i akuttmottaketOmtale av oversikt
2010Fleksible arbeidsforhold og effekt på ansattes helse og velværeOmtale av Cochrane-oversikt
2010Viktig at den akuttmedisinske vurderingen i et akuttmottak utføres av et teamOmtale av oversikt
2010Kartlegging av nye eier- og driftsformer i omsorgssektoren basert på samvirke, brukerstyring og kooperasjonNotat
2010Hjemmebasert og institusjonsbasert hjerterehabilitering, muligens like effektiveOmtale av Cochrane-oversikt
2010Kartlegging av studier om prioritering mellom fagområder i spesialisthelsetjenesten Notat
2010Alternativer til sykehusinnleggelse for eldre og personer med kronisk sykdom — Del 1 En oversikt over systematisk oppsummert forskningNotat
2010Omsorgsforskning i NorgeForedrag/poster
2010Effekt av organisasjonsutviklingsverktøyet Appreciative InquiryRapport fra Kunnskapssenteret
2010Omsorgsforskning i NorgeNotat
2009Effekt av rehabilitering på deltaking sosialt og i samfunnetForedrag/poster
2009Effekt av rehabilitering på deltaking sosialt og i samfunnetRapport fra Kunnskapssenteret
2009Simulering som opplæringsmetode i spesialistutdanning av leger - evaluering av effektRapport fra Kunnskapssenteret
2009Oversikt over habiliterings- og rehabiliteringsforskningForedrag/poster
2008Organisering av fysikalsk medisin og rehabilitering i sykehusRapport fra Kunnskapssenteret
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/holte)