Marit Johansen

Johansen, Marit
Seniorrådgiver
Seksjon for global helse
Marit.Johansen@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 459

Marit Johansen er bibliotekar i Seksjon for global helse.

Prosjekter

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Medikamentfrie tiltak i psykisk helsevernNotat
2015A case study of the organisation of research knowledge by systematic reviews within the mental health care field. Vitenskapelig artikkel
2013Pasienten som medvirker og kunnskapshåndtererVitenskapelig artikkel
2012Effekter av finansielle insentiver for tjenesteytere i helse- og omsorgstjenestenNotat
2012Nye behandlingsmetoder sammenlignet med etablerte i randomiserte kontrollerte forsøk Omtale av Cochrane-oversikt
2012New treatments compared to established treatments in randomized trialsCochrane-oversikt
2010Alternativer til sykehusinnleggelse for eldre og personer med kronisk sykdom — Del 2 Publisert forskning om tiltak i kommunehelsetjenesten som kan redusere behov for liggedøgn i sykehusNotat
2010Bruk av ufaglærte helsearbeidere i grunnskolen og lokalsamfunnet i helsetjenesten for mødre og barn, og ved behandling av infeksjonssykdommerCochrane-oversikt
2010Motiverende samtale for å endre levevanerNotat
2010Brukermedvirkning på systemnivå i helsetjenestene, kliniske retningslinjer og pasientinformasjonCochrane-oversikt
2010Effekter av tverrfaglige ambulante tjenester for pasienter med kroniske sykdommerRapport fra Kunnskapssenteret
2010Alternativer til sykehusinnleggelse for eldre og personer med kronisk sykdom — Del 1 En oversikt over systematisk oppsummert forskningNotat
2010Effekt av organisasjonsutviklingsverktøyet Appreciative InquiryRapport fra Kunnskapssenteret
2010Helseøkonomisk analyse av bevacizumab+paclitaxel sammenlignet med paclitaxel alene som førstelinjebehandling ved metastatisk brystkreftCochrane-oversikt
2009Helseeffekt av influensavaksine til eldre og kronisk sykeRapport fra Kunnskapssenteret
2008Ikke-medikamentelle tiltak for å redusere risiko for hjerte- og karsykdommer: en oppsummering av systematiske oversikterRapport fra Kunnskapssenteret
2008Curative ablation for atrial fibrillation: A systematic reviewVitenskapelig artikkel
2007Supporting evidence-informed decisions about healthcare systems in low and middle-income countriesNotat
2007Kunnskapsgrunnlaget for behandlingslinjer – en foreløpig oversiktNotat
2007Helseeffekt av nyfødtscreening for medfødte stoffskiftesykdommerRapport fra Kunnskapssenteret
2006Forebygging av infeksjon med gruppe B-streptokokker i nyfødtperiodenNotat
2006Kurativ kateterbehandling av atrieflimmerRapport fra Kunnskapssenteret
2006Isolering som tiltak mot luftbåren smitteRapport fra Kunnskapssenteret
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/johansen--176239)