Juvet, Lene
Seniorforsker
Seksjon for spesialisthelsetjenesten
Lene.Kristine.Juvet@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 479

Lene Kristine Juvet er forsker i Seksjon for spesialisthelsetjenesten. Hun har doktorgrad innen molekylærbiologi og arbeider med å koordinere Krefthandlingsplanene internt i Kunnskapssenteret, støtter faggrupper i retningslinjearbeidet innenfor den nasjonale kreftstrategien og lager kunnskapsoversikter innen kreftområdet.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Postdoc innen molekylærbiologisk basalforskning, Universitetet i Oslo

Rådgiver i Forskningsrådet

Førsteamanuensis ved HiN

Førsteamanuensis ved HBV (nåværende)

Utdanning

PhD i molekylær biologi

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Ikke invasiv prenatal testing (NIPT) for påvisning av trisomi 21, 18 og 13Rapport fra Folkehelseinstituttet
2016Effekt av tiltak for barn og unge med overvekt eller fedmeRapport fra Folkehelseinstituttet
2015Effekt av HPV-vaksinering av gutterRapport fra Kunnskapssenteret
2014Effekt av innhentingsvaksinering mot HPV av unge kvinnerRapport fra Kunnskapssenteret
2014Fysisk aktivitet under strålebehandlingNotat
2014Dødelige bivirkninger ved bruk av bevacizumabOmtale av oversikt
2014Livets sluttfase - om å finne passende behandlingsnivå og behandlingsintensitet for alvorlig syke og døendeRapport fra Kunnskapssenteret
2013Behandling av håndleddsbrudd (distale radiusfrakturer) hos voksneRapport fra Kunnskapssenteret
2012Pemetrexed som vedlikeholdsbehandling ved avansert, ikke-plateepitel, ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)Rapport fra Kunnskapssenteret
2012Positronemisjonstomografi (PET) i behandling og oppfølgning av kreft Notat
2012Vurdering av sunitinib som andrelinjebehandling ved GIST (gastrointestinal stromal tumor)Metodevarsel
2012Vurdering av abirateronacetat som andrelinjebehandling av metastatisk prostatakreftMetodevarsel
2012Effekt av robotassistert kirurgi sammenlignet med åpen og laparoskopisk kirurgi for prostatektomiOmtale av oversikt
2011Utprøving av mini-HTA i Helse Vest RHFNotat
2011Komplementær og alternativ behandling for pasienter med kreft Rapport fra Kunnskapssenteret
2011Oppfølging av barn med ryggmargsbrokk (MMC) Notat
2011Tidlig ultralyd for påvisning av hjertefeilNotat
2010Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner Notat
2010Tidlig rehabilitering av eldre pasienter med hoftebrudd Notat
2010Prevention of kidney failureNotat
2010Forebygging av trykksår Notat
2010Klinisk nytte av PET integrert med CT for ikke-småcellet lungekreftMetodevarsel
2010Forebygging av postoperative infeksjonerNotat
2010Forebygging av fall hos eldre i sykehus og sykehjemNotat
2010Pilot project on mini-HTA to support evidence-based decisions for new health technologies in hospitalsForedrag/poster
2010Raske responsteam Notat
2010Kunnskapssenteret som samarbeidspartner og ressursForedrag/poster
2009Rehabilitation of breast cancer patientsForedrag/poster
2009Sørlandet sykehus og KunnskapssenteretForedrag/poster
2009Rehabilitering av pasienter med brystkreftRapport fra Kunnskapssenteret
2009Fagseminar om rehabilitering etter brystkreft Foredrag/poster
2009Rapid HTA reviews in cancer guideline developmentForedrag/poster
2009Tilfredsstillende testing for HER-2 før trastuzumab-behandling mot brystkreft krever spesialkompetanse og sentralisering Omtale av metodevurdering
2008Kunnskapssenteret støtter Hdir og onkologiske faggrupper med god kunnskapshåndtering i utarbeidelen av kreftretningelinjerForedrag/poster
2008HPV RNA-test for livmorhalskreftRapport fra Kunnskapssenteret
2008Screening av kolorektal kreft - effekt på dødelighet og forekomst. Oversikt over dokumentasjon og internasjonale anbefalingerRapport fra Kunnskapssenteret
2008Gentester for brystkreft og eggstokkreftRapport fra Kunnskapssenteret
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/juvet)