Ingvild Kirkehei

Kirkehei, Ingvild
Forskningsbibliotekar
Seksjon for primærhelsetjenesten og fagprosedyrer
Ingvild.Kirkehei@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 483

Ingvild Kirkehei er forskningsbibliotekar i Seksjon for primærhelsetjenesten og fagprosedyrer. 

Prosjekter

Tidligere stillinger

Bibliotekar, GE Healthcare, 2004 - 2006
Bibliotekar, DSI Institut for sundhedsvæsen, 2003 - 2004

Utdanning

Cand. Scient. Bibl. Bibliotek- og informasjonsvitenskap, Danmarks Biblioteksskole, København, 2003

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Bruk av skjema i oppfølging av diabetes i allmennpraksis Rapport fra Folkehelseinstituttet
2016Effekt av fysisk trening for personer med kreftRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Forskning på årsak til og behandlingseffekt av kronisk utmattelsessyndrom CFS ME: systematisk litteratursøk med sorteringRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Forskning på amyotrofisk lateralsklerose. Litteratursøk. Notat
2016Bedre tilgang til tverrfaglig spesialisert rusbehandling for barn og unge voksneNotat
2016Effekt av trombolytisk behandling i intervallet 3 til 4,5 timer etter hjerneslagRapport fra Folkehelseinstituttet
2015Effekt av fluorpensling til barn under tre årRapport fra Kunnskapssenteret
2015Effekt av primærforebyggende tiltak mot stress og belastninger for yrkesaktiveNotat
2015Effekt av trening i varmtvannsbasseng for personer med muskelskjelettlidelserRapport fra Kunnskapssenteret
2015Effekt av arbeidsmarkedstiltak på deltakelse i arbeidslivet for innvandrereRapport fra Kunnskapssenteret
2014Smitteoverføring ved akupunkturNotat
2014Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens - oppdatert systematisk litteratursøkNotat
2014Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommuneneRapport fra Kunnskapssenteret
2014Botilbud til mennesker med demensNotat
2014Velferdsteknologi for å støtte selvstendige liv for eldre og voksne med nedsatt funksjonsevneNotat
2013Forebyggende hjemmebesøk til eldre – systematisk litteratursøk med sortert referanselisteNotat
2013Diagnostikk av temporomandibulære tilstanderRapport fra Kunnskapssenteret
2013Effekt av rehabilitering for personer med kronisk utmattelsessyndrom– systematisk litteratursøk med sortert referanselisteNotat
2013Effekt av omsorgstiltak i kommunene for personer med kronisk sykdom, systematisk litteratursøk med sorteringNotat
2013LitteratursøkVitenskapelig artikkel
2013Risks to patient safety associated with implementation of electronic applications for medication management in ambulatory care - a systematic reviewVitenskapelig artikkel
2013Effekt av kirurgisk behandling for personer med temporomandibulær dysfunksjon Rapport fra Kunnskapssenteret
2013Oppdatering av rapporten ”Hva er effekten av langtidsbehandling i institusjon for rusavhengige sammenlignet med poliklinisk korttidsbehandling?” – systematisk litteratursøk med sortert referanselisteNotat
2013Oppdatering av rapporten ”Er kjønnssegregert rusbehandling det beste for rusavhengige kvinner?” – systematisk litteratursøk med sortert referanselisteNotat
2012Familie- og nærmiljøbaserte tiltak for barn og unge med atferdsproblemerNotat
2012Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksneRapport fra Kunnskapssenteret
2012Effekt av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) del 1 – nevromuskulær sykdom eller svikt i sentral respirasjonsstyringRapport fra Kunnskapssenteret
2012Ikke-kirurgisk behandling for personer med temporomandibular dysfunksjon –Systematisk litteratursøkNotat
2012A Comparison of Two Search Methods for Determining the Scope of Systematic Reviews and Health Technology AssessmentsVitenskapelig artikkel
2012Effekter av støtte og oppfølging for personer med alvorlig psykisk lidelseRapport fra Kunnskapssenteret
2012Effekt av langtids mekanisk ventilasjonsstøtte (LTMV) del 2 – brystveggslidelser eller adipositas hypoventilasjonssyndromRapport fra Kunnskapssenteret
2012Forebygging av risikofylt alkoholbruk og cannabisbruk hos ungdom og unge voksneNotat
2012Kommunikasjon med pasienter og pårørende i etterkant av uønskede hendelser.Notat
2012Helsepersonell som har vært involvert i uønskede hendelserNotat
2011Et søk etter litteratur om effekt av tidlig fysioterapi etter innsetting av hofteproteseNotat
2011Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens Rapport fra Kunnskapssenteret
2011Kommunikasjonsformer for barn med cochleaimplantat Rapport fra Kunnskapssenteret
2011A comparison of two search methods for determining the scope of systematic reviews and health technology assessmentsForedrag/poster
2011Effekter av fysisk trening hos barn og unge med habiliteringsbehovForedrag/poster
2011Kronisk utmattelsessyndrom - pågående kliniske studierNotat
2011Kronisk utmattelsessyndrom - et søk etter effekt og årsaksstudier av Kenny De MeirleirNotat
2011Effekten av tilrettelagt dagsentertilbud til personer med demens Rapport fra Kunnskapssenteret
2011Effekter av fysisk trening hos barn og unge med habiliteringsbehovRapport fra Kunnskapssenteret
2011Behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/MENotat
2010Kartlegging av nye eier- og driftsformer i omsorgssektoren basert på samvirke, brukerstyring og kooperasjonNotat
2010Klindamycin til gravide med asymptomatisk bakteriell vaginose Rapport fra Kunnskapssenteret
2010Kartlegging av studier om prioritering mellom fagområder i spesialisthelsetjenesten Notat
2010Effekter av skolehelsetjenesten på barn og unges helse og oppvekstvilkårRapport fra Kunnskapssenteret
2010Effekt av tiltak for å forbedre kvaliteten på helsetjenester til etniske minoriteter: en systematisk oversikt over randomiserte kontrollerte forsøkRapport fra Kunnskapssenteret
2010Omsorgsforskning i NorgeNotat
2009Litteratursøk helsestasjons- og skolehelsetjenestenRapport fra Kunnskapssenteret
2009Alkohol og hjertesykdom, litteratursøk etter systematiske oppsummeringerRapport fra Kunnskapssenteret
2009Forskning på verdiarbeid i helsetjenesten – litteratursøk Rapport fra Kunnskapssenteret
2009Behandling av spedbarnskolikkRapport fra Kunnskapssenteret
2009Botilbud til mennesker med demensRapport fra Kunnskapssenteret
2008Dobbeldiagnose – alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse. Del 2 Effekt av psykososial behandlingRapport fra Kunnskapssenteret
2008Early trauma-focused cognitive-behavioural therapy to prevent chronic post-traumatic stress disorder and related symptoms: A systematic review and meta-analysisVitenskapelig artikkel
2008Tiltak blant unge menn for å øke bruken av kondomerRapport fra Kunnskapssenteret
2008Lett tilgjengelig hormonell prevensjon til kvinner i alderen 20-24 årRapport fra Kunnskapssenteret
2007Skadevirkninger av elektrokonvulsiv behandling (ECT) for stemningslidelserNotat
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/kirkehei)