Marianne Klemp

Marianne Klemp Gjertsen
Forskningsleder
Seksjon for legemidler og helseøkonomi
Marianne.Klemp@kunnskapssenteret.no
Tlf. 934 19 895

Marianne Klemp er leder for Seksjon for legemidler og helseøkonomi.

Prosjekter

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Metodevurdering for fire legemidler for pasienter med metastaserende kastrasjonsresistent prostatakreftRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Legemidler ved multippel skleroseRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Kontinuerlig monitorering av trykk i pulmonalarterien via en implantert trådløs sensor uten batteri for håndtering av pasienter med moderat til alvorlig hjertesvikt (New York Heart Association class III). HurtigmetodevurderingRapport fra Folkehelseinstituttet
2015Effekt av bruk av aminoglykosider i sepsisbehandlingRapport fra Kunnskapssenteret
2015Bruk av naltrekson i lave doser utenfor godkjent bruksområdeRapport fra Kunnskapssenteret
2015Fullstendig metodevurdering av de nye legemidlene for pasienter med inoperabel eller metastaserende føflekkreftRapport fra Kunnskapssenteret
2015Økonomisk evaluering av HPV-vaksinasjon for 12-årige gutter Rapport fra Kunnskapssenteret
2015Effekt av HPV-vaksinering av gutterRapport fra Kunnskapssenteret
2014Effekt av innhentingsvaksinering mot HPV av unge kvinnerRapport fra Kunnskapssenteret
2014Pasientvolum og behandlingskvalitet ved kreftkirurgi Notat
2014Effekt av nye blodsukkersenkende medikamenter i kombinasjon med metformin sammenlignet med sulfonylurea i kombinasjon med metformin hos pasienter med type-2 diabetesRapport fra Kunnskapssenteret
2014Estimating QALY gains in applied studies: a review of cost-utility analyses published in 2010Vitenskapelig artikkel
2014Økonomisk evaluering av en innhentingsvaksine mot HPV for kvinner under 26 årRapport fra Kunnskapssenteret
2014Effekt av abdominalt aortaaneurisme screeningRapport fra Kunnskapssenteret
2014S100B sammenliknet med CT ved lettere hodeskaderRapport fra Kunnskapssenteret
2013Effekt og kostnadseffektivitet av ulike dialysemetoder hos pasienter med alvorlig nyresvikt i NorgeRapport fra Kunnskapssenteret
2013Acetylsalicylsyre (ASA) som kreftforebyggende tiltakRapport fra Kunnskapssenteret
2013New anticoagulants as thromboprophylaxis after total hip or knee replacementVitenskapelig artikkel
2013Effekt og kostnadseffektivitet av nye orale antikoagulantia sammenliknet med warfarin til slagforebygging hos pasienter med atrieflimmerRapport fra Kunnskapssenteret
2012Cancer risk with folic acid supplements: a systematic review and meta-analysisVitenskapelig artikkel
2012Pemetrexed som vedlikeholdsbehandling ved avansert, ikke-plateepitel, ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)Rapport fra Kunnskapssenteret
2012Antibiotikabehandling av erythema migransNotat
2012Snusavvenningstiltak Notat
2012Interaction initiatives between regulatory, health technology assessment and coverage bodies, and industryVitenskapelig artikkel
2012Vurdering av sunitinib som andrelinjebehandling ved GIST (gastrointestinal stromal tumor)Metodevarsel
2012Vurdering av abirateronacetat som andrelinjebehandling av metastatisk prostatakreftMetodevarsel
2012Snus som røykeavvenningsmiddel Notat
2012Tidlig ultralyd i svangerskapsomsorgenNotat
2011Interactions between health technology assessment, coverage, and regulatory processes: Emerging issues, goals, and opportunitiesVitenskapelig artikkel
2011Biologiske legemidler i behandling av tidlig leddgikt (revmatoid artritt)Rapport fra Kunnskapssenteret
2011En kunnskapsoppsummering og helseøkonomisk evaluering av prasugrel sammenlignet med klopidogrel etter PCIRapport fra Kunnskapssenteret
2011Kreftrisiko ved folsyretilskudd Rapport fra Kunnskapssenteret
2011How and when to pool data in meta-analyses to make the results clinically meaningful Foredrag/poster
2011What principles should govern the use of managed entry agreements?Vitenskapelig artikkel
2011Tromboseprofylakse ved hofte og kneprotesekirurgiRapport fra Kunnskapssenteret
2011Economic evaluation of prasugrel compared to clopidogrel after percutaneous coronary interventionForedrag/poster
2011Diagnostisk nøyaktighet ved tester brukt i screening for livmorhalskreftVitenskapelig artikkel
2011Effekt og kostnadseffektivitet av alendronat i forebygging av brudd hos postmenopausale kvinner i NorgeRapport fra Kunnskapssenteret
2011Health economic evaluation of thromboprophylactic treatment with rivaroxaban or dabigatran compared with enoxaparin in patients undergoing elective hip- or knee replacement surgery Foredrag/poster
2010Health technology assessment to optimize health technology utilization: Using implementation initiatives and monitoring processesVitenskapelig artikkel
2010Effekt og kostnadseffektivitet av alendronat i forebygging av brudd hos postmenopausale kvinner i NorgeRapport fra Kunnskapssenteret
2010Behandling for å redusere behovet for kirurgiske inngrep hos personer med artroseNotat
2010Helseøkonomisk evaluering av platehemmee i sekundærprevensjon av slagForedrag/poster
2010Biologiske legemidler i behandling av tidlig revmatoid artritt (leddgikt) Rapport fra Kunnskapssenteret
2010Intravenøs trombolytisk behandling av hjerneinfarkt i akuttfasen og sekundær blodproppforebyggende behandling (platehemmende behandling og antikoagulasjonsbehandling) etter hjerneslagRapport fra Kunnskapssenteret
2010Behandling av pasienter med akutt hjerneslag i slagenheter (med og uten tidlig støttet utskriving)Rapport fra Kunnskapssenteret
2010Forebygging av legemiddelskade hos eldreNotat
2010Legemidler til røykesluttRapport fra Kunnskapssenteret
2010Kostnadseffektivitet knyttet til legemidler til bruk ved røykeslutt i NorgeForedrag/poster
2010Helseøkonomisk evaluering av intravenøs trombolytisk behandling innen 3 timer samt mellom 3 og 5 timer etter akutt iskemisk hjerneslag Foredrag/poster
2010Behandling og rehabilitering av pasienter med hjerneslagNotat
2010Antibiotikabehandling i sykehus, peroral versus intravenøs behandlingRapport fra Kunnskapssenteret
2010Helseøkonomisk evaluering av akuttbehandling av pasienter i slagenheter (med og uten tidlig søttet utskrivning) Foredrag/poster
2010Effekt av psykomotorisk behandling og behandling i varmt klima på sykefravær og arbeidsførhet hos personer med fibromyalgiNotat
2010Kostnadseffektiviteten av vareniklin, bupropion og nikotinerstatningspreparater for røykelsuttRapport fra Kunnskapssenteret
2010Sikkerhet og effekt av biologiske legemidler ved tidlig RAVitenskapelig artikkel
2010Metylnaltrekson for opioidindusert forstoppelse i palliativ kreftbehandlingForedrag/poster
2010Relativ effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ved røykeslutt i NorgeForedrag/poster
2009Effekt og sikkerhet av første- og annengenerasjons antipsykotika ved schizofreni hos voksneRapport fra Kunnskapssenteret
2009Dokumentert effekt og sikkerhet ved bruk av Avastin vs Lucentis ved våt AMDForedrag/poster
2009Helseøkonomisk analyse av bevacizumab+paclitaxel sammenlignet med paclitaxel alene som førstelinjebehandling ved metastatisk brystkreftRapport fra Kunnskapssenteret
2009Misoprostol ved igangsetting av fødselRapport fra Kunnskapssenteret
2009Kostnadseffektivitet av å inkludere vaksinasjon mot rotavirus i det norske barnevaksinasjonsprogrammetRapport fra Kunnskapssenteret
2009Profylaktisk behandling av cluster hodepine Notat
2009Legemiddelbehandling hos eldre innlagt for psykisk lidelseNotat
2009Effekt av tiltak for å avslutte legemiddelavhengighet Notat
2009Kostnadseffektivitet ved førstelinjebehandling av osteporose når legemidlet blir generiskForedrag/poster
2009Metylnaltrekson ved forstoppelse i kreftbehandlingRapport fra Kunnskapssenteret
2009Kunnskapsbasert praksis på legemiddelområdet – hvordan gjør vi det?Foredrag/poster
2009Kostnadseffektivitet av å inkludere vaksine mot rotavirus i det norske barnevaksinasjonsprogrammet.Foredrag/poster
2008Lapatinib ved avansert eller metastatisk HER-2 positiv brystkreftMetodevarsel
2008Bevacizumab i førstelinjebehandling ved metastatisk brystkreftMetodevarsel
2008Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika hos pasienter med hypertensjon, hjertesvikt eller diabetisk nefropatiRapport fra Kunnskapssenteret
2008Seminar om offentlig legemiddelinformasjon - foredragForedrag/poster
2008Sammenligning av palonosetron og ondansetron med hensyn på klinisk nytte og kostnad/effekt ved forebygging av kvalme og oppkast i forbindelse med kjemoterapi hos kreftpasienterRapport fra Kunnskapssenteret
2008Legemidler ved astma og KOLSNotat
2008Immunmodulerende behandling med intravenøst immunglobulinRapport fra Kunnskapssenteret
2008Beregning av usikkerhet ved HPV 16/18-vaksine - en helseøkonomisk modellRapport fra Kunnskapssenteret
2008Oppsummering av publiserte helseøkonomiske evalueringer av cetuximab ved metastatisk kolorektalcancerRapport fra Kunnskapssenteret
2008TNFα-hemmere ved inflammatorisk tarmsykdomRapport fra Kunnskapssenteret
2007Effekt og sikkerhet for SSRI og andre nyere antidepressive legemidler ved depresjon hos voksneRapport fra Kunnskapssenteret
2007Helseøkonomisk evaluering av bevacizumab ved metastatisk kolorektalcancerRapport fra Kunnskapssenteret
2007TNF-hemmere ved revmatiske sykdommer (del 2): Effekt og bivirkninger rapportert i kliniske registereRapport fra Kunnskapssenteret
2007Vaksiner mot humant papillomavirus (HPV). Vurdering av effekt av profylaktiske HPV-vaksinerRapport fra Kunnskapssenteret
2007Natalizumab ved behandling av multippel skleroseNotat − hasteoppdrag
2007Effekt og sikkerhet for selektive 5HT1-reseptoragonister (triptaner) mot migreneRapport fra Kunnskapssenteret
2007TNF-hemmere og efaluzimab ved behandling av hudsykdommerRapport fra Kunnskapssenteret
2006Forebygging av infeksjon med gruppe B-streptokokker i nyfødtperiodenNotat
2006Biokjemoterapi gir ikke positiv effekt ved behandling av føflekkreft med spredningOmtale av Cochrane-oversikt
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/klemp)