Kurtze, Nanna
Seniorforsker
Seksjon for velferdstjenester
Nanna.Kurtze@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 480

Nanna Kurtze er seniorforsker  i Seksjon for velferdstjenester. Hun er dr.philos. og arbeider med kunnskapsoppsummering og formidler kunnskapsoversikter innen seksjonens arbeidsområde. 

Tidligere stillinger

Seniorforsker/Professor SINTEF Helse

Postdoktor, Det medisinske fakultet, HUNT forskningssenter, NTNU

Forsker, Folkehelsa, avdeling epidemiologi, Samfunnsmedisinsk forskningssenter, Verdal

Forsker I Nord-Trøndelagsforskning

Førsteamanuensis, Høgskolen i Nord-Trøndelag  

Førsteamanuensis/høgskolelektor, Høgskolen i Telemark

Utdanning

Dr.philos, Det medisinske fakultet, NTNU

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Metoder for innhenting, systematisering og vurdering av informasjon i barnevernets undersøkelsessakerNotat
2016Tverrfaglige tiltak kan gjøre det lettere for personer med kreft å komme tilbake i arbeidOmtale av Cochrane-oversikt
2016Språk- og samfunnskunnskap som vilkår for statsborgerskapNotat
2016Effekt av brukermedvirkning i institusjoner for barn og ungeRapport fra Folkehelseinstituttet
2015Blir man mer fysisk aktiv av motiverende samtale?Omtale av oversikt
2015Effekt av og erfaringer med tolketjenester i offentlig sektorNotat
2015Effekt av tiltak i bo- og nærmiljøer for å fremme sosial kontakt, sosiale nettverk og sosial støtteRapport fra Kunnskapssenteret
2015Effekt av motiverende samtale på alkohol, tobakk, fysisk aktivitet og ernæringNotat
2015Helseeffekter av arbeid Notat
2014Effekter av tiltak mot overskjenking, skjenking til mindreårige og alkoholrelatert vold/skader i tilknytning til skjenkestederRapport fra Kunnskapssenteret
2014Egne fengselsavdelinger for utenlandske statsborgere Notat
2013Effekt av og erfaringer med kontinuitetsfremmende tiltak i barnevernsinstitusjonerRapport fra Kunnskapssenteret
2013Boligløsninger for eldreNotat
2012Kartlegging av studier om frivillige mentorordninger for voksneNotat
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/kurtze)