Vigdis Lauvrak

Lauvrak, Vigdis
Seniorforsker
Seksjon for spesialisthelsetjenesten
Vigdis.Lauvrak@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 458

Vigdis Lauvrak er seniorforsker ved Seksjon for spesialisthelsetjenesten. Hun er molekylærbiolog med doktorgrad i bioteknologi. Lauvrak arbeider med kunnskapsoppsummering, og leder utvikling og drift av databasen MedNytt. Hun deltar også i internasjonale metodenettverk, blant annet det europeiske nettverket for metodevurdering EUnetHTA.

Lauvrak er lokallagsleder for Forskerforbundet ved Kunnskapssenteret.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Seniorforsker Akershus universitetssykehus, Mikrobiologisk avdeling (2005-2008)

Forsker/Post Doc Universitetet i Oslo, Institutt for Molekylær Biovitenskap/Biologisk Institutt (1998-2005).

Utdanning

1998 dr.scient.i bioteknologi, Bioteknologisenteret, Universitet i Oslo

1992 Cand.scient. i mikrobiologi, Universitetet i Oslo

Tilleggsutdanning: Universitetspedagogikk, Universitetet i Oslo, Metodevurdering, Universitetet i Birmingham, Teamledelse, Handelshøyskolen BI, Oslo

Publikasjoner

ÅrTittelType
2015Effekt av hyperbar oksygenbehandling ved senskader etter stråleterapi eller diabetiske fotsårRapport fra Kunnskapssenteret
2015Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon ved multippel skleroseRapport fra Kunnskapssenteret
2014Langtidseffekter etter fedmekirurgiRapport fra Kunnskapssenteret
2013HbA1c som diagnostisk kriterium for diabetes type 2 Notat
2013Metodevurderinger: Kunnskapsbasert beslutningsstøtte på overordnet nivå i helsetjenestenVitenskapelig artikkel
2013Hjertepumper (LVAD) som varig behandling av pasienter med alvorlig hjertesvikt Rapport fra Kunnskapssenteret
2013Mini-metodevurdering: Rask og trygg innføring av nye metoder i sykehusVitenskapelig artikkel
2013Behandling av håndleddsbrudd (distale radiusfrakturer) hos voksneRapport fra Kunnskapssenteret
2012Kateterbasert implantasjon av aortaklafferMetodevarsel
2012What is HTA?Foredrag/poster
2012Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) a Nordic Core HTA collaborationForedrag/poster
2012Tidlig ultralyd i svangerskapsomsorgenNotat
2011Infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofteRapport fra Kunnskapssenteret
2011Evidence evaluation in ranking target areas of interestForedrag/poster
2011Diagnostisk nøyaktighet ved tester brukt i screening for livmorhalskreftVitenskapelig artikkel
2011Tidlig ultralyd for påvisning av hjertefeilNotat
2010Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner Notat
2010Tidlig rehabilitering av eldre pasienter med hoftebrudd Notat
2010Prevention of kidney failureNotat
2010Forebygging av legemiddelskade hos eldreNotat
2010Forebygging av trykksår Notat
2010WHO sjekkliste for trygg kirurgiMetodevarsel
2010Forebygging av postoperative infeksjonerNotat
2010Forebygging av fall hos eldre i sykehus og sykehjemNotat
2010Behandling og rehabilitering av pasienter med hjerneslagNotat
2010Raske responsteam Notat
2009Jevnlig testing av alle diabetespasienter for mikroalbuminuriNotat
2009Kliniske studier av yrkesbetinget løsemiddeleksponerte. Et systematisk litteratursøkRapport fra Kunnskapssenteret
2008Sikkerhet og klinisk effekt av hudgjennomtrengende fokusert ultralyd som metode for varig fjerning av uønsket kroppsfettNotat
2008Kateterbasert implantasjon av aortaklafferMetodevarsel
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/lauvrak)