Sari Susanna Ormstad

Ormstad, Sari
Seniorrådgiver
Seksjon for spesialisthelsetjenesten
Sari.Susanna.Ormstad@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 484

Sari Susanna Ormstad er seniorrådgiver i Seksjon for spesialisthelsetjenesten. Ormstad jobber med drift og videreutvikling av metodevarslingsfunksjonen. Hun er medlem av den nasjonale ressursgruppen for mini-metodevurdering, og i den rollen tilbyr hun metodestøtte og veiledning til klinikere og bibliotekarer involvert i arbeidet med mini-metodevurderinger. I tillegg arbeider Ormstad med metodestøtte og undervisning i informasjonsgjenfinning for systematiske oversikter, metodevurderinger og andre kunnskapsoversikter.

 

Prosjekter

Tidligere stillinger

Forskningsbibliotekar ved Statens institutt for folkehelse.

Internasjonale engasjement

Prosjektleder for nettressursen SuRe Info, Summarized Research in Information Retrieval for HTA (SuRe Info), til HTAi Interest Sub-Group on Information Resources (IRG) siden 2011.

Utdanning

Master of Public Health, University of Sheffield (pågående utdanning)

Studiemodul i ‘Statistics and critical appraisal’, University of Sheffield

Studiemodul i ‘Epidemiology’, University of Sheffield

Cand.mag. i bibliotek- og informasjonsfag og tysk, Høgskolen i Oslo

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Mekanisk trombektomi ved akutt hjerneinfarktRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Ikke invasiv prenatal testing (NIPT) for påvisning av trisomi 21, 18 og 13Rapport fra Folkehelseinstituttet
2015Effekt av hyperbar oksygenbehandling ved senskader etter stråleterapi eller diabetiske fotsårRapport fra Kunnskapssenteret
2015Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon ved multippel skleroseRapport fra Kunnskapssenteret
2014Rhesus typing av foster basert på blodprøve fra rhesus negative gravideRapport fra Kunnskapssenteret
2014Fysisk aktivitet under strålebehandlingNotat
2013Metodevurderinger: Kunnskapsbasert beslutningsstøtte på overordnet nivå i helsetjenestenVitenskapelig artikkel
2013LitteratursøkVitenskapelig artikkel
2013Informasjonskilder for kunnskapsbasert praksisVitenskapelig artikkel
2013Mini-metodevurdering: Rask og trygg innføring av nye metoder i sykehusVitenskapelig artikkel
2012Den nye lillesøsteren –forenklede metodevurderinger på lokalt nivå (mini-HTA)Vitenskapelig artikkel
2011Minstekrav for fagprosedyrerForedrag/poster
2011Utprøving av mini-HTA i Helse Vest RHFNotat
2011Effekt av kostholdsveiledning hos pasienter med kreftNotat
2011Spørsmålsformulering. Hva skal du lete etter hvor? Foredrag/poster
2011Oppfølging av barn med ryggmargsbrokk (MMC) Notat
2010Survey and discussion of existing mini-HTA systems internationallyRapport fra Kunnskapssenteret
2010Pilot project on mini-HTA to support evidence-based decisions for new health technologies in hospitalsForedrag/poster
2008"MedNytt - database for tidlige vurderinger av ny diagnostikk og behandling" Foredrag/poster
2007Målstyringsverktøy i sykehusRapport fra Kunnskapssenteret
2007Pasientsikkerhet i sykehus – kunnskap eller kampanje?Rapport fra Kunnskapssenteret
2007Benzodiazepiner i behandling av personer med rusmiddelproblemerRapport fra Kunnskapssenteret
2007Psykososiale tiltak ved kriser og ulykkerRapport fra Kunnskapssenteret
2006Psykososiale tiltak ved store ulykker og katastroferRapport fra Kunnskapssenteret
2006Behandlingsmetodar for flyktningar med alvorlege psykiske helseproblem Notat
2005Bruk av mekaniske tvangsmidler overfor barn og ungdom i psykisk helsevernNotat − hasteoppdrag
2005Kunnskapsoppsummering om manuelle behandlingsformerNotat
2005Psykososiale tjenester ved katastrofer. Hvilke tiltak viser positiv effekt?Notat − hasteoppdrag
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/ormstad)