Liv Merete Reinar

Reinar, Liv Merete
Seksjonsleder
Seksjon for primærhelsetjenesten og fagprosedyrer
Liv.Merete.Reinar@kunnskapssenteret.no
Tlf. 928 32 282

Liv Merete Reinar er leder for Seksjon for primærhelsetjenesten og fagprosedyrer. Hun er jordmor med mastergrad i primærhelsetjeneste og leder seksjonens arbeid med rapporter, systematiske oversikter og undervisning.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Jordmor, redaktør Sykepleien Forskning

Utdanning

Jordmor, Master of Science in Primary Health Care

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Effekt av fysisk trening for personer med kreftRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Effekter av sekundærforebyggende tiltak mot villet egenskade Rapport fra Folkehelseinstituttet
2016Fødselsovervåkning - STAN innfrir ikke forventningeneOmtale av Cochrane-oversikt
2016Å få til amming av premature barn er trolig lettere dersom tillegg gis via noe annet enn flaskeOmtale av Cochrane-oversikt
2016Kognitiv atferdsterapi sammenlignet med annen psykoterapi for personer med bulimia nervosa: en systematisk oversiktRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Bedre tilgang til tverrfaglig spesialisert rusbehandling for barn og unge voksneNotat
2016Helseeffekter av screening for kolorektal kreftRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Effects of secondary preventive interventions against self-harmRapport fra Folkehelseinstituttet
2015Behandling av personer som både har spiseforstyrrelse og diabetesRapport fra Kunnskapssenteret
2015Effekt av fluorpensling til barn under tre årRapport fra Kunnskapssenteret
2015Hva er effekten av vedlikeholdsbehandling med antipsykotika for personer med schizofreni?Notat
2015Effekt av trening i varmtvannsbasseng for personer med muskelskjelettlidelserRapport fra Kunnskapssenteret
2015Ingen effektstudier om behandling av gravide med spiseforstyrrelseRapport fra Kunnskapssenteret
2015Førstehjelpsopplæring kan gi bedre førstehjelpsferdigheter Rapport fra Kunnskapssenteret
2014Smitteoverføring ved akupunkturNotat
2014Effekter av tiltak mot sykefravær og uførhet hos helsepersonell Rapport fra Kunnskapssenteret
2014Effekt av psykologiske tiltak for personer med demensRapport fra Kunnskapssenteret
2014Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommuneneRapport fra Kunnskapssenteret
2014Effekt av fysisk aktivitet og omsorgstiltak for personer med demensRapport fra Kunnskapssenteret
2014Effekt av psykologiske tiltak i primærhelsetjenesten for barn og ungdom med alvorlig somatisk sykdomRapport fra Kunnskapssenteret
2013Effekt av behandling for angst og depresjon hos barn – systematisk litteratursøk med sortert referanselisteNotat
2013Arbeidslivsbaserte tiltak for psykisk helse hos ansatteRapport fra Kunnskapssenteret
2013Effekt av rehabilitering for personer med kronisk utmattelsessyndrom– systematisk litteratursøk med sortert referanselisteNotat
2013Effekt av omsorgstiltak i kommunene for personer med kronisk sykdom, systematisk litteratursøk med sorteringNotat
2013The impact of an intervention programme employing a hands-on technique to reduce the incidence of anal sphincter tears: interrupted time-series reanalysisVitenskapelig artikkel
2013Effekt av kirurgisk behandling for personer med temporomandibulær dysfunksjon Rapport fra Kunnskapssenteret
2013Development of a complex intervention to improve health literacy skillsVitenskapelig artikkel
2013Depresjonsscreening av gravide og barselkvinnerRapport fra Kunnskapssenteret
2012Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksneRapport fra Kunnskapssenteret
2012Effekt av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) del 1 – nevromuskulær sykdom eller svikt i sentral respirasjonsstyringRapport fra Kunnskapssenteret
2012Psykososiale tilleggsbehandlinger har liten eller ingen innvirkning på behandlingseffekt hos opiatavhengige i substitusjonsbehandlingNotat
2012Psykologisk behandling ved kroniske smertetilstanderRapport fra Kunnskapssenteret
2012Effekter av seksualterapeutiske intervensjoner for seksuelle problemerRapport fra Kunnskapssenteret
2012Effekt av langtids mekanisk ventilasjonsstøtte (LTMV) del 2 – brystveggslidelser eller adipositas hypoventilasjonssyndromRapport fra Kunnskapssenteret
2012Psykologisk behandling ved diffuse smertetilstander - en oversikt over systematiske oversikter med meta-analyseForedrag/poster
2011Effekten av aktivitetstilbud på eldresenterRapport fra Kunnskapssenteret
2011Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens Rapport fra Kunnskapssenteret
2011Effekter av fysisk trening hos barn og unge med habiliteringsbehovForedrag/poster
2011Use of manual techniques for perineal support in Norwegian maternity departmentsVitenskapelig artikkel
2011Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonellRapport fra Kunnskapssenteret
2011Effekten av tilrettelagt dagsentertilbud til personer med demens Rapport fra Kunnskapssenteret
2011Effekter av fysisk trening hos barn og unge med habiliteringsbehovRapport fra Kunnskapssenteret
2011Forskningsdokumentasjonen for heroinassistert behandling til personer med kronisk heroinavhengighetNotat
2011Tidlig ultralyd for påvisning av hjertefeilNotat
2010Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenestenRapport fra Kunnskapssenteret
2010Utvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten – pleie- og omsorgstjenesterNotat
2010Klindamycin til gravide med asymptomatisk bakteriell vaginose Rapport fra Kunnskapssenteret
2010Effekter av skolehelsetjenesten på barn og unges helse og oppvekstvilkårRapport fra Kunnskapssenteret
2009Fysisk trening er bra for eldre som bor i omsorgsboligerOmtale av Cochrane-oversikt
2009Litteratursøk helsestasjons- og skolehelsetjenestenRapport fra Kunnskapssenteret
2009Akupunktur hjelper mot spenningshodepineOmtale av Cochrane-oversikt
2009Diagnostikk og behandling av spedbarn med mistanke om funksjonsforstyrrelser i øvre nakkeledd.Rapport fra Kunnskapssenteret
2009Effekten av fysioterapi for pasienter med Parkinsons sykdomRapport fra Kunnskapssenteret
2009Botilbud til mennesker med demensRapport fra Kunnskapssenteret
2008Interventions for skin changes caused by nerve damage in leprosy.Vitenskapelig artikkel
2008Quality of reporting and of methodology of studies on interventions for trophic ulcers in leprosy: a systematic review.Vitenskapelig artikkel
2008Rutinemessig ultralydundersøkelse i svangerskapetRapport fra Kunnskapssenteret
2008Fysioterapi og trening ved stråleskader i muskel- /skjelettapparatetRapport fra Kunnskapssenteret
2007Å lete etter svar. For deg som vil finne forskning.Populærvitenskapelig artikkel
2007Hva var resultatene? Populærvitenskapelig artikkel
2007Å vurdere kunnskap. Populærvitenskapelig artikkel
2007Skriv en artikkel. Publisering i vitenskapelige tidsskrifter. Populærvitenskapelig artikkel
2006Tiltak for oppfølging av for tidlig fødte barnRapport fra Kunnskapssenteret
2006Hvordan forebygge og behandle svangerskapsdiabetes? Notat
2006Det starter med et spørsmålPopulærvitenskapelig artikkel
2005Kunnskapsoppsummering om manuelle behandlingsformerNotat
2005Samsoving, smokk, amming og krybbedød – finnes det en sammenheng?Rapport fra Kunnskapssenteret
2005Prognostic value of the labour admission test and its effectiveness compared with auscultation only: a systematic reviewVitenskapelig artikkel
2004Forebygging og behandling av spiseforstyrrelserRapport fra Kunnskapssenteret
2004Røykeforebyggende tiltak blant barn og ungeRapport fra Kunnskapssenteret
2004Kan tiltak i skolen og lokalsamfunn påvirke barn og unge til å spise mer frukt og grønt?Rapport fra Kunnskapssenteret
2004Samhandling mellom første og andrelinje helsetjenesterNotat
2000HIV-screening av gravide i NorgeVitenskapelig artikkel
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/reinar)