Tove Ringerike

Ringerike, Tove
Seniorforsker
Seksjon for legemidler og helseøkonomi
Tove.Ringerike@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 408

Tove Ringerike er forsker i Seksjon for legemidler og helseøkonomi. 

Prosjekter

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Legemidler ved multippel skleroseRapport fra Folkehelseinstituttet
2015Bruk av naltrekson i lave doser utenfor godkjent bruksområdeRapport fra Kunnskapssenteret
2014Effekt av nye blodsukkersenkende medikamenter i kombinasjon med metformin sammenlignet med sulfonylurea i kombinasjon med metformin hos pasienter med type-2 diabetesRapport fra Kunnskapssenteret
2014S100B sammenliknet med CT ved lettere hodeskaderRapport fra Kunnskapssenteret
2013Tolker leserne forskningsresultater i tråd med forfatternes intensjoner?Vitenskapelig artikkel
2013Effekt og kostnadseffektivitet av ulike dialysemetoder hos pasienter med alvorlig nyresvikt i NorgeRapport fra Kunnskapssenteret
2013Acetylsalicylsyre (ASA) som kreftforebyggende tiltakRapport fra Kunnskapssenteret
2013New anticoagulants as thromboprophylaxis after total hip or knee replacementVitenskapelig artikkel
2013Effekt og kostnadseffektivitet av nye orale antikoagulantia sammenliknet med warfarin til slagforebygging hos pasienter med atrieflimmerRapport fra Kunnskapssenteret
2012Antibiotikabehandling av erythema migransNotat
2012Effekter av finansielle insentiver for tjenesteytere i helse- og omsorgstjenestenNotat
2012Snusavvenningstiltak Notat
2012Gjennomgang av nyere legemidler til behandling av type 2-diabetesOmtale av oversikt
2012Vurdering av sunitinib som andrelinjebehandling ved GIST (gastrointestinal stromal tumor)Metodevarsel
2012Vurdering av abirateronacetat som andrelinjebehandling av metastatisk prostatakreftMetodevarsel
2012Uklar mereffekt av veldig intensiv blodsukkerkontroll ved type 2 diabetesOmtale av Cochrane-oversikt
2012Snus som røykeavvenningsmiddel Notat
2011Antibiotikabehandling ved nevroborreliose Notat
2011Metformin er et godt førstevalg i behandling av type 2-diabetesPopulærvitenskapelig artikkel
2011Antibiotikabehandling ved peritonitt, cholangitt og cholecystitt – systematisk litteratursøk med sortert referanselisteNotat
2011En kunnskapsoppsummering og helseøkonomisk evaluering av prasugrel sammenlignet med klopidogrel etter PCIRapport fra Kunnskapssenteret
2011How and when to pool data in meta-analyses to make the results clinically meaningful Foredrag/poster
2011Tromboseprofylakse ved hofte og kneprotesekirurgiRapport fra Kunnskapssenteret
2011Economic evaluation of prasugrel compared to clopidogrel after percutaneous coronary interventionForedrag/poster
2011Health economic evaluation of thromboprophylactic treatment with rivaroxaban or dabigatran compared with enoxaparin in patients undergoing elective hip- or knee replacement surgery Foredrag/poster
2010Polyetylenglykol er trolig bedre enn laktulose ved kronisk forstoppelse Omtale av Cochrane-oversikt
2010Døve i avhengighetsbehandlingNotat
2010Helseøkonomisk evaluering av platehemmee i sekundærprevensjon av slagForedrag/poster
2010Hos pasienter som får blodfortynnende behandling kan egenkontroll være et alternativ til kontroll hos lege Omtale av Cochrane-oversikt
2010Vurdering av effekt og kostnadseffektivitet av epoprostenol, iloprost, bosentan, sitaxentan og sildenafil ved pulmonal arteriell hypertensjon.Omtale av metodevurdering
2010Intravenøs trombolytisk behandling av hjerneinfarkt i akuttfasen og sekundær blodproppforebyggende behandling (platehemmende behandling og antikoagulasjonsbehandling) etter hjerneslagRapport fra Kunnskapssenteret
2010Behandling av pasienter med akutt hjerneslag i slagenheter (med og uten tidlig støttet utskriving)Rapport fra Kunnskapssenteret
2010Legemidler til røykesluttRapport fra Kunnskapssenteret
2010Helseøkonomisk evaluering av intravenøs trombolytisk behandling innen 3 timer samt mellom 3 og 5 timer etter akutt iskemisk hjerneslag Foredrag/poster
2010Helseøkonomisk evaluering av akuttbehandling av pasienter i slagenheter (med og uten tidlig søttet utskrivning) Foredrag/poster
2010Metylnaltrekson for opioidindusert forstoppelse i palliativ kreftbehandlingForedrag/poster
2010Relativ effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ved røykeslutt i NorgeForedrag/poster
2009Dvergpalmeekstrakt hjelper ikke mot prostataplagerOmtale av Cochrane-oversikt
2009Effekt og sikkerhet av første- og annengenerasjons antipsykotika ved schizofreni hos voksneRapport fra Kunnskapssenteret
2009Misoprostol ved igangsetting av fødselRapport fra Kunnskapssenteret
2009Tvangsbehandling av opioidavhengigeRapport fra Kunnskapssenteret
2009Duloksetin kan hjelpe mot smerter ved perifer diabetisk nevropati og fibromyalgi Omtale av Cochrane-oversikt
2009Legemiddelbehandling hos eldre innlagt for psykisk lidelseNotat
2009Effekt av tiltak for å avslutte legemiddelavhengighet Notat
2009Donepezil ved lett kognitiv svikt har uklar effekt Omtale av Cochrane-oversikt
2009Metylnaltrekson ved forstoppelse i kreftbehandlingRapport fra Kunnskapssenteret
2008Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika hos pasienter med hypertensjon, hjertesvikt eller diabetisk nefropatiRapport fra Kunnskapssenteret
2008TNFα-hemmere ved inflammatorisk tarmsykdomRapport fra Kunnskapssenteret
2007Effekt og sikkerhet for SSRI og andre nyere antidepressive legemidler ved depresjon hos voksneRapport fra Kunnskapssenteret
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/ringerike)