Skår, Åse
Seniorrådgiver
Seksjon for spesialisthelsetjenesten
Ase.Skar@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 02 223

Åse Skår er seniorrådgiver ved Seksjon for spesialisthelsetjenesten. Hun er lege og godkjent spesialist  i allmennmedisin og onkologi, og hun lager kunnskapsoversikter og metodevarsler og deltar i arbeidet med å lage kliniske retningslinjer og handlingsprogrammer, spesielt innen kreftområdet.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Overlege, OUS, Kreftsenteret Ullevål

Avdelingsoverlege, Kreftavdelingen, Vestre Viken Bærum sykehus

Ass.lege, Det norske radiumhospital

Ass.lege, barneavdelingen, Statens senter for epilepsi

Bydelslege i Oslo

Utdanning

Grunnfag sosiologi, Universitetet i Oslo 1980, cand.med., Universitetet i Oslo 1986, spesialist i allmennmedisin og onkologi

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Mekanisk trombektomi ved akutt hjerneinfarktRapport fra Folkehelseinstituttet
2015Medikamentell behandling av gastroøsofageal refluks hos barn Omtale av Cochrane-oversikt
2014Pasientvolum og behandlingskvalitet ved kreftkirurgi Notat
2014Fysisk aktivitet under strålebehandlingNotat
2014Dødelige bivirkninger ved bruk av bevacizumabOmtale av oversikt
2014Livets sluttfase - om å finne passende behandlingsnivå og behandlingsintensitet for alvorlig syke og døendeRapport fra Kunnskapssenteret
2013Metodevurderinger: Kunnskapsbasert beslutningsstøtte på overordnet nivå i helsetjenestenVitenskapelig artikkel
2013Hjertepumper (LVAD) som varig behandling av pasienter med alvorlig hjertesvikt Rapport fra Kunnskapssenteret
2013Mini-metodevurdering: Rask og trygg innføring av nye metoder i sykehusVitenskapelig artikkel
2012Vurdering av sunitinib som andrelinjebehandling ved GIST (gastrointestinal stromal tumor)Metodevarsel
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/skar)