Kunnskapssenteret deltek i det nordiske samarbeidet om forskning på pasienttryggleik og deltek i EU Joint Action prosjektet PasQ (t.o.m 2014). Kunnskapssenteret er òg representant i EU-komiteen for pasienttryggleik.

Kunnskapssenteret deltek i det nordiske samarbeidet om måling av pasienttryggleik i regi av Nordisk ministerråd.

OECD: Kunnskapssenteret koordinerer og leverer norske kvalitetsindikatorar til OECDs arbeid med health care quality indicators (HCQI), og deltek i ekspertgruppen  for HCQI og i undergrupper for mellom anna pasienterfaringar og primærhelsetenesta.

(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/internasjonalt-samarbeid/pasientsikkerhet)