Nasjonale kvalitetsindikatorer i pleie- og omsorgstjenestene

Publisert   Endret

Prosjektnr.

721

Planlagt ferdigstilt

2. halvår 2015

Kunnskapssenteret ved seksjonsleder Anders Vege sitter i en arbeidsgruppe i Helsedirektoratet der oppgaven er å utvikle kvalitetsindikatorer for pleie- og omsorgstjenestene i kommunene. Dette er en del av en større innsats for å utvikle kvalitetsindikatorer i helsetjenesten.    

Bakgrunn

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å etablere et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for spesialist- og primærhelsetjenesten  

Helsedirektoratet utarbeidet i 2010 et rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem . Rammeverket ble utarbeidet på bakgrunn av en rapport fra Kunnskapssenteret. På bakgrunn av dette vil Helsedirektoratet etablere et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten.   

Formål

Det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet skal bidra til å sikre befolkningen likeverdig tilgang på helse- og omsorgstjenester av god kvalitet ved å fremskaffe gyldig og pålitelig informasjon om tjenestenes kvalitet og prestasjoner, både når det gjelder status og langsiktige trender. 

Ved utvikling og implementering av systemet skal man ha som ambisjon å fremme forståelsen av hva som er god tjenestekvalitet og hvordan dette kan måles med åpne og metodemessig gode tilnærminger. Systemet skal utvikles til å bli et bærekraftig og helsepolitisk relevant kvalitetsindikatorsystem for sammenlikninger på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Systemet skal være en viktig del av kvalitetsforbedringstiltakene innen hele helse- og omsorgstjenesten.

(http://www.kunnskapssenteret.no/prosjekter/nasjonale-kvalitetsindikatorer-i-pleie-og-omsorgstjenestene)