Prosjekter

Sammenhengen mellom pasientvolum og kvalitet for karkirurgi
FS datainnsamling for PasOpp 2015
Effekt av pasienter/brukere som endringsagenter for endring av profesjonell praksis i helsetjenesten
Diagnostikk av trisomi 21, 18 og 13 og diagnostikk av kjønn fra foster basert på blodprøve fra den gravide
Effekt av manuelle intervensjoner for behandling av spedbarn med nakkeleddsinduserte symmetriforstyrrelser (KISS)
Prognose og oppfølging av ekstremt premature barn
Effekten av forebyggingstiltak mot demens
Utvikling av instrument for å måle barn/unges erfaringer med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
Bruk av MRI ved diagnostikk av arvelig mamma med BRCA genfeil
Legemidler til bruk ved metastaserende prostatakreft
Legemidler ved multippel sklerose
Nasjonalt kvalitetsforbedringsprosjekt innen samhandling
Pasientrapporterte data i Barnediabetesregisteret
Metodevurdering av influensavaksine til barn
Pakkeforløp for kreft: Spørreskjemaundersøkelser blant befolkningen, pasienter og fastleger.
Effekt av massemediekommunikasjon om helsefremmende levevaner til innvandrere
Effekt av kognitive terapier for å endre levevaner relatert til fysisk inaktivitet, usunt kosthold, og bruk av tobakk
Implementering av retningslinjer
Overlevelsesbaserte kvalitetsindikatorer for sykehus
Utvikling av verktøy for måling av brukererfaringer med kommunale helse- og omsorgstjenester (PasOppKHOT)
(http://www.kunnskapssenteret.no/prosjekter?index=20)