Prosjekter

Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for innsatsområder og tiltak i Pasientsikkerhetsprogrammet
Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten
European Observatory Health Systems Policy Monitor
Sammenhengen mellom bruk av benzodiazepiner og benzodiazepinlignende sovemidler og økt dødelighet
Effekt av tidlige, korte, databaserte programmer på risikofylt bruk av alkohol og cannabis blant unge
Konservativ behandling for pasienter med kneartrose
Adopting hospital-based HTA in Europe (AdHopHTA)
Kyndig fødselshjelp ved hver fødsel: Nødvendige krav til akutt fødselshjelp i lavinntektsland
SIHCLIC - Støtte informerte helsetjenestevalg i lavinntektsland
Veiledning av nettverk for kvalitetsforbedring i Lofoten
Nasjonale kvalitetsindikatorer i pleie- og omsorgstjenestene
Helseøkonomisk metodeutvikling
Prosedyreprosjektet
Mini-metodevurdering
MedNytt – varsling av nye medisinske metoder
Effekt av abdominal aorta aneurisme populasjonsscreening (EU Joint Action 1)
ARCADE
DECIDE
European Union joint action on patient safety and quality of care
FS datainnsamling for DIABNOR
(http://www.kunnskapssenteret.no/prosjekter?index=40)