Rapport fra Kunnskapssenteret - Fullstendig metodevurdering

Effekt av abdominalt aortaaneurisme screening

Publisert   Endret
Frønsdal KB, Sæterdal I, Harboe I, Klemp M, Fure B. Effekt av abdominalt aortaaneurisme screening. Rapport fra Kunnskapssenteret nr. 6 – 2014. ISBN 978-82-8121-854-3 ISSN 1890-1298.

Et abdominalt aortaaneurisme (AAA) er en svekkelse i åreveggen av bukdelen av hovedpulsåren som resulterer i en unormal utposning. Dersom utposningen sprekker (ruptur), er tilstanden livstruende og krever akutt operasjon / intervensjon. Jo større et AAA er, jo større er sjansene for ruptur. Screening for AAA har derfor som mål å identifisere individer med høy risiko for AAA-ruptur. De som får påvist slik AAA, vanligvis ved bruk av ultralyd, får tilbud om en preventiv operasjon for å redusere risikoen for ruptur. I Norge er antall operasjoner (akutte og elektive) ca. 800 per år. EUnetHTA, det europeiske nettverket for HTA (Health Technology Assessment - på norsk: metodevurdering) utarbeider felles metodevurderinger, som er ment å skulle brukes av alle land for å unngå dobbeltarbeid og sløsing av ressurser. I denne systematiske oversikten om effekt og sikkerhet av AAA-screening, har derfor Kunnskapssenteret benyttet seg av resultatene fra metodevurderingen om AAA-screening av EUnetHTA publisert i januar 2013. Hovedkonklusjonene er følgende:

  • Dokumentasjonen viser ingen reduksjon i totaldødelighet hos menn eller kvinner som resultat av AAA-screening (moderat kvalitet på dokumentasjonen).
  • AAA-screening kan ha god effekt hos menn over 65 år, siden forskningsdata viser at dødeligheten forårsaket av aneurismer nesten halveres både på kort og lang sikt (lav til moderat kvalitet på dokumentasjonen).
  • Det er ingen endring i AAA-relatert dødelighet hos kvinner over 65 år, men det er usikkerhet knyttet dataene (svært lav kvalitet på dokumentasjonen).
  • Sikkerhet rundt AAA screening er hovedsakelig knyttet til det kirurgiske inngrepet som eventuelt følger påvisning av et AAA når operasjonsindikasjon foreligger.
  • Sykehusvolum og antall AAA-operasjoner en kirurg jevnlig utfører, i tillegg til kirurgens nivå av spesialisering innen karkirurgi, er faktorer som påvirker dødelighet som følge av AAA screening.
(http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/effect-of-abdominal-aortic-aneurysm-screening?language=english)