Rapport fra Kunnskapssenteret - Systematisk oversikt

Effekt av gruppeundervisning i pasient- og pårørendeopplæring

Publisert   Endret
Austvoll-Dahlgren A, Nøstberg AM, Steinsbekk A, Vist GE. Effekt av gruppeundervisning i pasient- og pårørendeopplæring. Rapport fra Kunnskapssenteret nr. 09 – 2011. ISBN 978-82-8121-405-7 ISSN 1890-1298.

Opplæring av pasienter og pårørende er en av spesialisthelsetjenestens fire lovpålagte oppgaver, og blir i økende grad benyttet som en del av behandlingen. Opplæringstiltakene i lærings- og mestringssentre er i hovedsak gruppebaserte. 

Kunnskapssenteret har oppsummert forskning som vurderer effekt av gruppeundervisning til pasienter og pårørende. I de 15 inkluderte oversiktene er gruppeundervisning sammenlignet med individuell undervisning, ingen tiltak eller placebo, vanlig praksis, vanlig praksis eller venteliste eller ingenting, selvhjelp eller behandling.  Oversiktene omfatter undervisning til personer med diabetes type 2, schizofreni, revmatisme, kreft, rygg- og nakkesmerter, ulike kroniske sydkommer, undervisning i forbindelse med røykeslutt og fødselforberedelse.

Hovedfunn: Kvaliteten på dokumentasjonsgrunnlaget er lav eller svært lav for de fleste sammenligningene og dokumentasjonen er for mangelfull til å trekke konklusjoner. Vi fant at:

  • Generelt ser gruppeundervisning ut til å ha positiv effekt på psykososiale utfall som psykisk helse, mestring, relasjoner og kunnskap om egen sykdom.
  • For personer med diabetes type 2, har gruppeundervisning bedre effekt på regulering av blodsukker og fører muligens til bedre mestring, kunnskap og pasienttilfredshet enn vanlig praksis, venteliste eller ingen tiltak. Det er ikke påvist forskjell på livskvalitet og helseatferd av gruppeundervisning sammenligent med ingen behandling eller placebo.
  • For personer med akutte ryggsmerter har gruppeundervisning muligens bedre effekt på smertevarighet og sykefravær enn ingen behandling eller placebo, men det er ikke påvist forskjell sammenlignet med fysisk trening.
  • For personer med schizofreni har gruppeundervisning muligens bedre effekt på psykisk helse og kunnskap om egen sykdom enn vanlig praksis.
  • For pasienter med ulike kreftsykdommer, har gruppeundervisning trolig bedre effekt på depersjon, angst, livskvalitet, mestring og relasjon til partner enn vanlig praksis, men det er ikke påvist forskjell mellom gruppeundervisning sammenlignet med ingen behandling eller placebo.
  • Gruppeundervisning fører trolig til at flere slutter å røyke sammenlignet med både selvhjelpsgrupper og ingen intervensjon, men det er ikke påvist forskjell sammenlignet med nikotinerstatning.
(http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/effekt-av-gruppeundervisning-i-pasient-og-parorendeopplaering)