Rapport fra Kunnskapssenteret - Systematisk oversikt

Umiddelbare helsekonsekvenser av kvinnelig kjønnslemlestelse

Publisert   Endret
Berg RC, Underland V. Umiddelbare helsekonsekvenser av kvinnelig kjønnslemlestelse. Rapport fra Kunnskapssenteret nr. 8 – 2014. ISBN 978-82-8121-856-7 ISSN 1890-1298 .

Kvinnelig kjønnslemlestelse er blitt utført i ulike former i årtusener og innebærer at hele eller deler av de ytre kvinnelige kjønnsorganene fjernes eller skades uten at det er medisinsk begrunnelse for det. I denne systematiske oversikten hadde vi som mål å dokumentere skader som inntreffer under selve inngrepet og/eller kort tid etter inngrepet.

Oversikten bygger på 56 primærstudier som dokumenterte umiddelbare komplikasjoner. 14 studier sammenlignet to eller flere grupper av jenter og kvinner med ulike typer kjønnslemlestelse med hensyn til én eller flere umiddelbare komplikasjoner. Det er tre hovedfunn:

  • De vanligste umiddelbare komplikasjonene var: smerte, store blødninger, hevelser, problemer med sårtilheling, urinretensjon.
  • Jenter og kvinner som blir utsatt for kjønnslemlestelse har ofte flere enn én umiddelbar komplikasjon.
  • Det var få forskjeller i risiko for umiddelbare komplikasjoner mellom de ulike typene av kjønnslemlestelse, men det så ut til at det kan være en større risiko for umiddelbare komplikasjoner hos kvinner med kjønnslemlestelse type III (infibulering) sammenlignet med typene I-II.

Resultatene tyder på under-rapportering av komplikasjoner. Men funnene viser utvetydig at kvinnelig kjønnslemlestelse fører til umiddelbare, og vanligvis flere, helsekomplikasjoner under selve inngrepet og i perioden etter. Mer enn hver tiende jente og kvinne fikk en eller flere av de vanligste komplikasjonene. Deltakerne i de inkluderte studiene hadde kjønnslemlestelse type I til IV, noe som viser at alle typer kjønnslemlestelse kan føre til umiddelbare komplikasjoner, som blødning og hevelse. Selv kjønnslemlestelse type I og type IV ('snitting'), som er de to typene med minst anatomisk inngrep, førte til komplikasjoner. Resultatene viser at kjønnslemlestelse fører til en rekke umiddelbare og til dels alvorlige helsekonsekvenser. Resultatene bør ses i sammenheng med senkomplikasjoner som obstetriske og gynekologiske følger, og i lys av menneskerettigheter.

(http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/immediate-health-consequences-of-female-genital-mutilation-cutting-fgm-c?threepage=1)