Hopp til innhold
Rapport fra Kunnskapssenteret nr 01 - 2012 - Systematisk oversikt

Listelengde og kvalitet i fastlegeordningen

( 24.04.2012 )
>Hovedfunn | 3-siders sammendrag | Hele publikasjonen ( pdf dokument .66MB)
Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
Lidal IB, Håvelsrud K, Mathisen M, Vist GE. . Rapport fra Kunnskapssenteret nr 01 - 2012. ISBN 978-82-8121-459-0 ISSN 1890-1298

Fastlegeordningen ble innført i Norge 1. juni 2001. I høringsutkast til ny fastlegeforskrift som ble fremlagt den 21.12.11, har man blant annet foreslått å regulere listelengden ved å sette et maksimalt listetak på 2500 personer. Videre er det foreslått at kommunen har ensidig adgang til å justere kortere lister opp til 1500 ved behov ved fulltids kurativ praksis. Det er i dag usikkert om det er sammenheng mellom listelengde og kvalitet i helsetjenesten.

Denne oversikten er tenkt som en del av dokumentasjonsgrunnlaget til vurderinger av fastlegers listelengde.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å oppsummere forskning om følgende problemstilling: Hva er effekten av antall innbyggere en fastlege har på sin liste på kvaliteten av de tjenester som ytes? Både fastleger og andre allmennleger med ansvar for en definert listepopulasjon ble inkludert.

Vi har søkt systematisk etter:

  • Systematiske oversikter, randomiserte kontrollerte studier, kontrollerte studier og avbrutte tidsserier som undersøker effekt av fastlegers listelengde på kvaliteten av tjenestene som ytes (hovedformål)
  • Studier  som har vurdert fastlegers listelengde i relasjon til kvaliteten av tjenestene som ytes (for eksempel tverrsnittsstudier)

Vi har ikke funnet forskning som vurderer effekt av fastlegers listelengde på kvaliteten av tjenestene som ytes. Vi kan derfor ikke konkludere om kort eller lang pasientliste gir noen forskjell i kvalitet på tjenester som ytes av fastleger.

Vi har imidlertid funnet 91 studier som, selv om de ikke har evaluert effekt, har undersøkt mulige sammenhenger mellom fastlegers listelengde og kvaliteten av de tjenestene som ytes. Av disse er seksten norske register- og tverrsnittsstudier. Vi har presentert studiene, gjengitt resultatene og tydeliggjort at det er stor variasjon i problemstillinger, hvordan studiene er gjennomført og i hvilken setting. Det er vanskelig å besvare spørsmål om sammenhenger med register- og tverrsnittsstudier. Vi fant i tillegg stor variasjon i resultatene, noe som betyr at resultatene er for usikre til å kunne besvare om listelengde påvirker kvalitet av tjenester. Ingen av studiene vurderte hva som er optimal listelengde i forhold til kvalitet på helsetjenester.


IN ENGLISH
List size and quality of care among GPs within the The Regular General Practitioner Scheme
1-page key messages
3-page executive summary
INTERNE FORFATTERE
Utskrift