Notat - Systematisk litteratursøk med sortering

Medikamentfrie tiltak i psykisk helsevern

Publisert
Fønhus MS, Fretheim A, Johansen M. Medikamentfrie tiltak i psykisk helsevern. Notat – 2016. ISBN 978-82-8082-719-7

Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet har utført et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Formålet var å finne forskning om effekt av medikamentfrie tiltak til personer med alvorlige psykiske lidelser som ønsker et medikamentfritt behandlingstilbud.

Metode

Vi utarbeidet en søkestrategi for et litteratursøk for å identifisere oppsummert forskning om effekt av medikamentfrie tiltak til personer med alvorlige psykiske lidelser. Vi søkte i ulike forskningsdatabaser etter systematiske oversikter. Søket ble utført 7. desember 2015. Én forsker grovsilet alle titler for å fjerne referanser som åpenbart ikke handlet om psykisk helse eller medikamentfrie tiltak. Deretter vurderte to forskere, uavhengig av hverandre, titler og sammendrag i henhold til inklusjonskriteriene. Fra oversiktenes sammendrag har vi hentet informasjon om populasjon, tiltak, utfall, og oversiktsforfatternes egne konklusjoner. Vi innhentet ikke oversiktene i fulltekst.

Resultater

Oversiktene omhandler mennesker med ulike typer alvorlige psykiske lidelser og symptomer. De vanligste diagnosene er:

• schizofreni eller schizoaffektiv lidelse (41 oversikter)

• depresjon (32 oversikter)

• bipolar lidelse (14 oversikter)

Det finnes en rekke medikamentfrie tiltak. De vanligste tiltakene i oversiktene er:

• ulike psykologiske tiltak (59 oversikter)

• trenings- eller livsstilstiltak (22 oversikter)

• kosttilskudd eller naturpreparater (9 oversikter)

(http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/medikamentfrie-tiltak-i-psykisk-helsevern)