Doktorgradsavhandling

Trening i nærvær for medisin- og psykologistudenter

Publisert   Endret
de Vibe M. Trening i nærvær for medisin- og psykologistudenter. Doktorgradsavhandling – 2014. ISBN 978-82-8264-861-5

Oppmerksomhetstrening kan redusere helseplager og bedre velvære hos medisin- og psykologistudenter

Studier har vist at opptil 50% av medisinstudenter og psykologistudenter opplever psykiske plager og lav livskvalitet i løpet av studiet. Plagene kan forverres gjennom studiet og vedvare inn i yrkeskarrieren, noe som er forbundet med dårligere pasientbehandling. Jeg ønsket å undersøke effekten av en metode for stressreduksjon på slike plager.

I avhandlingen foretok jeg først en litteraturgjennomgang av virkningene av oppmerksomhetstrening etter metoden Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). Meta-analysen viser en moderat og konsistent effekt på en rekke mål for psykisk helse hos et bredt spekter av målgrupper, inkludert studenter.

Deretter undersøkte jeg effekten av et 7-ukers MBSR kursprogram for 288 medisin- og psykologistudenter i Oslo og Tromsø i en randomisert kontrollert studie. Kurset førte til mindre mentalt stress, økt velvære og økt mindfulness etter kursslutt sammenlignet med studenter som fortsatte studiet som vanlig. Effektstørrelsen for nedgang i mentalt stress var moderat (g = 0,65). Kvinnelige studenter hadde best effekt av treningen og rapporterte også redusert studiestress. Sårbare studenter hadde best effekt av treningen og økte sin bruk av problemløsende mestringsstil, mens sårbare studenter som ikke hadde tatt kurset, rapporterte økte stressplager og redusert velvære når eksamen nærmet seg.

 

 

 

(http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/mindfulness-training-for-medical-and-psychology-students)