Notat - Kvalitetsmåling

Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012

Publisert   Endret
Helgeland J, Kristoffersen DK, Hassani S, Dimoski T, Lindman AS. Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012. Notat – 2013. ISBN 978-82-8121-831-4

Den kanskje beste informasjonen om kvalitet i helsetjenesten får vi ved å studere resultatene av behandlingen for pasienter og brukere. For akutte tilstander med høy dødelighet er overlevelse i en fast tidsperiode etter at sykdommen oppsto en slik indikator. For mange mindre alvorlige tilstander som er vanlige blant eldre mennesker, er sannsynligheten for en ikke-planlagt reinnleggelse en god kvalitetsindikator. Reinnleggelser er også ressurskrevende og gir et mål på samhandling mellom sykehus og kommunale tjenester. Begge disse indikatorene inngår i det norske kvalitets¬indikatorsystemet, og blir publisert regelmessig.

Kunnskapssenteret har beregnet indikatorene for året 2012. Resultatene viser at flere sykehus har svakere resultater enn gjennomsnittet. Det er også forskjeller mellom helseforetak og mellom de regionale foretakene. I alt tolv sykehus har signifikant dårligere overlevelse enn gjennomsnittet, mens åtte har høyere overlevelse. To sykehus har lavere reinnleggelse enn gjennomsnittet, fem har høyere.

Det er påvist signifikante forskjeller i viktige kvalitetsindikatorer, på sykehus-, helseforetaks- og regionnivå. Variasjonsbredden i overlevelse er størst for hjerteinfarkt og hjerneslag, med hhv. ti og seks prosentenheter. Forskjellene mellom regionene er imidlertid små, av størrelsesorden én prosentenhet.

Sammenlignet med resultatene for perioden 2009–2011, er det sykehus som da var signifikant dårligere enn gjennomsnittet, men ikke er det for den siste perioden. En mulig årsak er at utvalget av sykehus er noe snevrere for den siste perioden, eller at noen sykehus er slått sammen i analysen. Resultatene kan også tolkes som et resultat av målrettet kvalitetsforbedring.

For reinnleggelser varier sannsynligheten mellom 12 % og 20 % på sykehusnivå.

(http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/overlevelse-og-reinnleggelser-ved-norske-sykehus-for-2012)