PasOpp-rapport

Pakkeforløp for kreft. Resultater fra spørreskjemaundersøkelser i befolkningen og blant pasienter

Publisert
Iversen HH, Bjertnæs ØA. Pakkeforløp for kreft. Resultater fra spørreskjemaundersøkelser i befolkningen og blant pasienter. PasOpp-rapport – 2016. ISBN 978-82-8082-781-4 ISSN 1890-1565.

Pakkeforløp for kreft ble innført i Norge i 2015. Kunnskapssenteret gjennomførte en nullpunktmåling før innføringen av Pakkeforløp. Målet var å undersøke befolkningens, pasientenes og fastlegenes vurderinger av ulike forhold og utfordringer rundt helsetjenestetilbudet til kreftpasienter. Denne rapporten viser resultater fra oppfølgingsundersøkelser i befolkningen og blant pasienter gjennomført etter innføringen.

Befolkningens syn

Områdene som fikk best vurderinger i befolkningsundersøkelsen:

 • 74 prosent var «ganske enig» eller «helt enig» i at kreftbehandlingen har høy kvalitet
 • 66 prosent var «ganske enig» eller «helt enig» i at helsetjenestene setter pasientene i sentrum

Områdene med størst forbedringspotensial i befolkningsundersøkelsen:

 • 54 prosent svarte «helt uenig», «ganske uenig» eller «både og» på påstanden om helsetjenestene er tilgjengelige når pasientene har behov for det
 • 42 prosent svarte «helt uenig», «ganske uenig» eller «både og» på påstanden om det gis god informasjon om hvordan kreft kan forebygges

Følgende vurdering hadde endret seg signifikant i positiv retning fra 2014 til 2015:

 • Inntrykket befolkningen alt i alt hadde av helsetjenestetilbudet til kreftpasienter i Norge

 

Døgnpasienters erfaringer med utredning og behandling for kreft

Områdene som fikk best vurderinger i døgnsomatikkundersøkelsen:

 • 84 prosent svarte «i stor grad» eller «i svært stor grad» på spørsmålet om utredning og behandling alt i alt var tilfredsstillende
 • 82 prosent mente at samarbeidet internt på sykehuset «i stor grad» eller «i svært stor grad» var tilfredsstillende

Områdene med størst forbedringspotensial i døgnsomatikkundersøkelsen:

 • 61 prosent mente at fastlegens informasjon om behandling «ikke i det hele tatt», «i liten grad» eller «i noen grad» var tilfredsstillende
 • 54 prosent mente at fastlegens informasjon om utredning «ikke i det hele tatt», «i liten grad» eller «i noen grad» var tilfredsstillende

Pasienter inkludert i Pakkeforløp for kreft hadde bedre erfaringer enn andre pasienter på disse områdene:

 • Ventetiden fra henvisning til første time på sykehus
 • Alt i alt-vurdering av utredning og behandling i forbindelse med kreft


Kreftpasienter hadde bedre skårer enn andre pasienter på følgende indikatorer:

 • Ventetid (tiden de måtte vente for å få et tilbud ved sykehuset)

Kreftpasienter hadde dårligere skårer enn andre pasienter på følgende indikatorer:

 • Pleiepersonalet
 • Organisering
 • Standard

Følgende vurdering hadde endret seg signifikant i positiv retning fra 2014 til 2015:

 • Ventetiden fra man ble henvist til sykehus til man fikk første time

 

(http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/pakkeforlop-for-kreft.resultater-fra-sporreskjemaundersokelser-i-befolkningen-og-blant-pasienter)