Rapport fra Kunnskapssenteret - Systematisk oversikt

Psykiske, sosiale og seksuelle konsekvenser av kjønnslemlestelse: en systematisk oversikt over kvantitative studier

Publisert   Endret
Berg RC, Denison E, Fretheim A. Psykiske, sosiale og seksuelle konsekvenser av kjønnslemlestelse: en systematisk oversikt over kvantitative studier. Rapport fra Kunnskapssenteret nr. 13 – 2010. ISBN 978-82-8121-350-0 ISSN 1890-1298.

Bakgrunn
I november 2008 gav Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i oppdrag til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (NOKC) å utføre en systematisk kunnskapsoppsummering om konsekvensene av kjønnslemlestelse. Oppsummeringen skulle besvare spørsmålet: Hva er de psykiske, sosiale og seksuelle konsekvensene av kjønnslemlestelse?

Metode
Vi søkte systematisk etter relevant litteratur i internasjonale databaser, i databaser til internasjonale organisasjoner som driver prosjekter om kjønnslemlestelse, i referanselistene til relevante kunnskapsoversikter og de inkluderte studiene, og kommuniserte med eksperter som arbeider med kjønnslemlestelse. Vi valgte ut studier som oppfylte våre predefinerte inklusjonskriterier. Vi brukte sjekklister for å vurdere den metodiske kvaliteten til studiene og vurderte den samlede dokumentasjonen for endepunktene ved hjelp av GRADE. Vi oppsummerte resultater på studienivå i tabeller og beregnet effektestimat (relativ risiko og gjennomsnittsforskjell) samt utførte meta-analyser hvor vi mente dette var metodologisk forsvarlig.

Resultater
Vi inkluderte og oppsummerte resultatene for 17 observasjonsstudier som sammenlignet kvinner utsatt for kjønnslemlestelse med kvinner uten kjønnslemlestelse. Til sammen deltok 12,755 kvinner. Av de 17 inkluderte studiene ble 10 vurdert til å ha lav metodologisk kvalitet. Vi vurderte den samlede dokumentasjonen for endepunktene ved hjelp av GRADE som viste at dokumentasjonen hadde svært lav kvalitet, som innebærer at effektestimatet er for usikkert til at vi kan trekke noen kausale slutninger. Resultatene viser at kvinner med kjønnslemlestelse har større risiko for å oppleve 1) smerte under samleie, 2) nedsatt seksuell tilfredshet, og 3) nedsatt seksuell lystfølelse, sammenlignet med kvinner uten kjønnslemlestelse.   

Konklusjon
Det mangler dokumentasjon av høy kvalitet når det gjelder konsekvenser av kjønnslemlestelse. Kunnskapsgrunnlaget er utilstrekkelig for å dra sikre konklusjoner angående psykiske og sosiale konsekvenser. Resultatene viser at kvinner med kjønnslemlestelse i større grad opplever seksuelle problemer enn kvinner uten kjønnslemlestelse, men også her er kunnskapsgrunnlaget utilstrekkelig og av for lav kvalitet til at vi kan konkludere at det er en direkte årsakssammenheng.

(http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/psychological-social-and-sexual-consequences-of-female-genital-mutilation-cutting-fgm-c-a-systematic-review-of-quantitative-studies)