Hopp til innhold
Rapport fra Kunnskapssenteret nr 13 - 2007 - Systematisk oversikt

Tiltak for å redusere røyking, spesielt i grupper med lav sosioøkonomisk status

( 23.04.2008 )
>Hovedfunn | 3-siders sammendrag | Hele publikasjonen ( pdf dokument .54MB)
Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
Steiro A , Smedslund G , Hammerstrøm K . Rapport fra Kunnskapssenteret nr 13 - 2007. ISBN 978-82-8121-162-9 ISSN 1890-1298

Bakgrunn
Denne rapporten er første del av kunnskapsoppsummeringer om effekten av tiltak overfor sosioøkonomiske grupper, og som vurderer røykesluttiltak.

Problemstilling
Hva er effekten av tiltak 1) for å redusere røyking blant ulike sosioøkonomiske grupper? 2) for å redusere røyking blant lavere sosioøkonomiske grupper?

Metode
Vi søkte systematisk etter litteratur i internasjonale forskningsdatabaser, valgte ut studier som oppfylte våre inklusjonskriterier, vurderte kvaliteten og oppsummerte resultatene.

Resultater
Det pågår for tiden en oppsummering av befolkningsrettede kontrolltiltak rettet mot røyking for å redusere sosial ulikhet i helse

Vi har oppsummert resultatene fra fire kunnskapsoppsummeringer og 19 randomiserte kontrollerte studier. Få av studiene sammenlignet resultater for ulike sosioøkonomiske grupper.

Vi har definert fire hovedmålgrupper for tiltakene:

Studier av røykeforebyggende tiltak overfor skoleelever viste sammensatte resultater. Elever med yrkesskoler og lavere akademisk utdanning hadde høyere intensjon om å røyke.
Bruk av gratis nikotinplaster og støttende telefonsamtaler hadde en kortvarig effekt for gravide. Høy familieinntekt og få venner som røykte var viktige faktorer for røykeslutt. Tiltak overfor dagligrøykere var effektive. Høy sosioøkonomisk status, motivasjon og hvor mye tid man tilbringer sammen med ikke-røykere påvirket lengden på røykeslutt. Tiltak overfor høyrisikogrupper viste at pasienter med godt sosialt nettverk har større sannsynlighet for å slutte å røyke. Rådgivning økte røykeslutt mer blant lavere sosioøkonomiske grupper enn høystatusgrupper.

Konklusjon
Tiltak for røykeslutt er mest effektive i grupper med høy sosioøkonomisk status. Få studier rapporterer effekter separat for grupper med lav sosioøkonomisk status.
IN ENGLISH
Effect of smoking cessation interventions in groups with low socio-economic status
1-page key messages
3-page executive summary
INTERNE FORFATTERE
Utskrift