Kart med resultater av kvalitetsmålinger i helsetjenesten

Publisert   Endret

Kunnskapssenterets interaktive kart illustrerer hvordan behandlingsresultater varierer geografisk.

Globus_250

Kartene baserer seg på målinger som kan indikere kvalitet på helsetjenester, i første omgang av reinnleggelse, etter hvert også av overlevelse og pasienterfaringer.

Slike kvalitetsindikatorer kan bidra til større åpenhet og diskusjon om aktiviteter og resultater i helsetjenesten. De angir ikke årsaker til forskjellene, og målingene bør derfor tolkes med innsikt og varsomhet.

Interaktive kart med resultater

Sannsynlighet for reinnleggelse av eldre i sykehus innen 30 dager

Indikatorerer for totaloverlevelse, overlevelse etter førstegangs hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd innen 30 dager etter innleggelse.
(I kartet er begrepet «ikke relevant» gjennomgående brukt for alle sykehus som enten har for lite data eller som ikke behandler pasienter med en spesifikk diagnose.)

Tilhørende publikasjoner
Kvalitetsindikatoren 30 dagers reinnleggelse etter sykehusopphold. Resultater for sykehus og kommuner 2015

Kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2015

 Kartene er under utvikling, og Kunnskapssenteret tar gjerne imot forslag til forbedringer.

(http://www.kunnskapssenteret.no/verktoy/kart-med-resultater-av-kvalitetsmalinger-i-helsetjenesten%281%29)