Spørreskjemabanken

Publisert   Endret

Seksjon for brukeropplevd kvalitet i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har utviklet og validert spørreskjema til ulike grupper svarere og ulike tjenesteområder og -nivå.

Spørreskjemaene er tilgjengelig i ulike formater. I .odt- og .doc-versjonene må det settes inn lokal informasjon. Til hvert skjema finner du lenker med relevant litteratur.

Pasientrapporterte resultater/Patient Reported Outcome Measures (PROMs)

Pasientrapporterte resultater (PROMs) inkluderer instrumenter eller spørreskjemaer som vurderer helse og livskvalitet fra pasientens perspektiv.
Patient Generated Index 
Norsk versjon av RAND 36-Item Short Form Health Survey
Norsk versjon av RAND 12-item Short Form Health Survey

Brukererfaringer med spesialisthelsetjenesten, somatikk

Voksne, somatikk, døgnopphold
Voksne, somatikk, døgnopphold. Felles nordisk, kort skjema 
Voksne, erfaringer med dagkirurgi 
Voksne, erfaringer med kreftbehandling, poliklinikk og døgnopphold 
Barns foresatte, erfaringer med somatikk, døgnopphold

Brukererfaringer med spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern

Voksne, psykisk helsevern, døgnopphold 
Voksne, psykisk helsevern, poliklinikk 
Barns foresatte, erfaringer med psykisk helsevern, poliklinikk (BUP) 
Erfaringer med tverrfaglig, spesialisert rusbehandling, døgnopphold

Andre tjenester, andre grupper

Skjemaene under denne overskriften handler om annet, eller mer, enn spesialisthelsetjenesten og de henvender seg til flere grupper enn  bare pasienter 
Pasienter og pårørende: Erfaringer med legevakt 
Kvinner og partnere: Erfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen (norsk og engelsk) 
Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre 
Voksne, erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner 
Erfaringar med fastlegen og fastlegekontoret

Brukererfaringer, generisk kortversjon

Med utgangspunkt i en felles, generisk kortversjon har vi laget korte versjoner som er tilpasset ulike brukergrupper. 
Brukererfaringer, generisk kortversjon

Brukeropplevd kvalitet - individualisert kortversjon

Brukerorientering handler om å forstå og respektere de verdier, preferanser og behov som pasientene har. I dette skjemaet skal pasientene selv velge hvilke tre områder som var viktigst, og så vurdere den aktuelle tjenesten på disse områdene.
Brukeropplevd kvalitet - individualisert kortversjon

 

(http://www.kunnskapssenteret.no/verktoy/sporreskjemabanken)